Ο ρόλος των Επιτροπών

Με στόχο την αποτελεσματική διακυβέρνηση, συστήνουμε μόνιμες ή έκτακτες Επιτροπές που βοηθούν στην εκπλήρωση των καθηκόντων του ΔΣ, διευκολύνουν τις δραστηριότητές μας και υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων.  

Οι Επιτροπές απαρτίζονται είτε από Μέλη ΔΣ (Επιτροπές ΔΣ) είτε και από μέλη της Διοίκησης (Εκτελεστική Επιτροπή).