Ο ρόλος

Η Εκτελεστική Επιτροπή ενεργεί ως συλλογικό εταιρικό όργανο της Alpha Services and Holdings. Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται και εκχωρούνται με Πράξη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Οι ευθύνες

Η Εκτελεστική Επιτροπή:

 • Καταρτίζει τη στρατηγική, το επιχειρησιακό σχέδιο και τον ετήσιο προϋπολογισμό, καθώς και τις ετήσιες και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
 • Διαχειρίζεται την κατανομή κεφαλαίων προς τις επιχειρησιακές μονάδες και λαμβάνει αποφάσεις.
 • Καταρτίζει την αναφορά για την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας Κεφαλαίου και την αναφορά για την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας Ρευστότητας.
 • Επισκοπεί και εγκρίνει τις Πολιτικές της Alpha Services and Holdings.
 

Άλλες αρμοδιότητες

Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή:

 • Παρακολουθεί την απόδοση κάθε επιχειρησιακής μονάδας και κάθε θυγατρικής έναντι του προϋπολογισμού και διασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα.
 • Εγκρίνει και διαχειρίζεται όλα τα ομαδικά προγράμματα που προτείνει η Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού για τους υπαλλήλους, και διασφαλίζει την επάρκεια της διακυβέρνησης, των διαδικασιών και των συστημάτων που αφορούν τον Σχεδιασμό Εξυγίανσης.

Είναι επίσης υπεύθυνη ώστε να υλοποιείται:

 • Η συνολική στρατηγική κινδύνων, που περιλαμβάνει τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων.
 • Ένα επαρκές και αποτελεσματικό πλαίσιο εσωτερικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου.
 • Η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης της καταλληλότητας των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις.
 • Η διανομή τόσο των εσωτερικών όσο και των εποπτικών κεφαλαίων, καθώς και ο καθορισμός των ποσών και των τύπων τους.
 • Η επίτευξη των στόχων για τη διαχείριση της ρευστότητας.
 
Γνωρίστε τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Διαβάστε τα βιογραφικά των Μελών που απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή.