• Η Εταιρεία μας

Alpha Services and Holdings

Η Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (με διακριτικό τίτλο Alpha Services and Holdings) είναι εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατέχει 100% των μετοχών της Τράπεζας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”.

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα, ύψους Ευρώ 10,8 δισ., η Alpha Services and Holdings πέτυχε τη δραστική μείωση του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, ισχυροποιώντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά. 

Με έμφαση στην χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ο Όμιλος Alpha Bank συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την ελληνική οικονομία και να παρέχει υψηλής ποιότητας τραπεζικές υπηρεσίες στους Πελάτες του.

Δραστηριότητα Alpha Services and Holdings

H Αlpha Services and Holdings είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank και διατηρεί, εκ παραλλήλου και μεταξύ άλλων, δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που αφορούν (α) στο σχεδιασμό, την προώθηση και τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, καθώς και (β) στην παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών σε συνδεδεμένες εταιρείες και σε τρίτους.

Θυγατρικές Alpha Services and Holdings

Η Αlpha Services and Holdings διαθέτει άμεση συμμετοχή στις θυγατρικές εταιρείες ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, AlphaLife ΑΑΕΖ, REOCO ORION X Μ.Α.Ε., REOCO GALAXY II Μ.Α.Ε., REOCO GALAXY IV Μ.Α.Ε..