Μαζί για αποτελεσματική διακυβέρνηση

Η ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση και η δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας αποτελούν σταθερές επιδιώξεις για εμάς. Για να πετύχουμε τον στόχο μας λαμβάνουμε υπόψη τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου, τις βέλτιστες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές, το συμφέρον των μετόχων μας, καθώς και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Με γνώμονα τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, φροντίζουμε για τη σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων, τη διαχείριση κινδύνων και την επιχειρησιακή συνέχεια.

Δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο διοίκησης βασισμένο στην αξιοκρατία, την ακεραιότητα, τη συμπερίληψη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Οι σαφείς κώδικες και πολιτικές μας διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών μας, την ορθή συμπεριφορά των ανθρώπων μας, και τις σχέσεις μας με τους μετόχους, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.

«Η ικανότητα για συνεχή αλλαγή και εξέλιξη γίνεται πλέον συνώνυμο της βιωσιμότητας»
Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Ε. Ψάλτης

Δεσμευόμαστε για ορθή εταιρική διακυβέρνηση

Με βέλτιστες πρακτικές που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία.

Συνετή και αποτελεσματική διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις μας, και καθορίζει και επιβλέπει τους μηχανισμούς διακυβέρνησης. Η σύνθεση του ΔΣ ακολουθεί τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές τόσο σε επίπεδο συμπερίληψης και διαφορετικότητας, όσο και σε επίπεδο απαιτούμενων γνώσεων και πείρας των Μελών. Ενισχύουμε την εταιρική διακυβέρνησή μας με σαφή ανάθεση αρμοδιοτήτων από το ΔΣ στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τη διοικητική ομάδα. Στο Οργανόγραμμά μας παρουσιάζεται με κατανοητό τρόπο η δομή και ο τρόπος κατανομής των λειτουργιών και των ευθυνών της Διοίκησης.

Ορθολογικό πλαίσιο διοίκησης

Οι μόνιμες και έκτακτες Επιτροπές που βοηθούν στην εκπλήρωση των καθηκόντων του ΔΣ, διευκολύνουν τις δραστηριότητές μας και υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων.


Οι κώδικες και πολιτικές μας θωρακίζουν την ορθή διακυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την αξιοπιστία των διαδικασιών μας, ορίζουμε κανόνες ορθής συμπεριφοράς για τη Διοίκηση και τους ανθρώπους μας, και ρυθμίζουμε τις σχέσεις μας με τους μετόχους και τους πελάτες μας.

Κανονιστική συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνων

Η Διαχείριση Κινδύνων και η Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελούν τη 2η γραμμή άμυνας έναντι κινδύνων. Εφαρμόζουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάληψης και αντιμετώπισης κινδύνων, και ακολουθούμε αυστηρά το ισχύον κανονιστικό και νομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, ενισχύουμε τον Εσωτερικό Έλεγχο, την 3η γραμμή άμυνας έναντι κινδύνων, με την εφαρμογή ενός στοχευμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την υιοθέτηση εθνικών και διεθνών προτύπων.

Προστασία δεδομένων, κυβερνοασφάλεια και επιχειρησιακή συνέχεια

Υιοθετούμε διεθνή πρότυπα ασφάλειας για να ενισχύουμε την κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων. Πρωταρχικός στόχος είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών.

Παράλληλα, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρησιακής συνέχειας διασφαλίζουμε την αδιάλειπτη λειτουργία μας ακόμα και σε απρόβλεπτα περιστατικά.

Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Προωθούμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα από ολοκληρωμένη ενημέρωση. Παρακολουθούμε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις μας, και συμμορφωνόμαστε με διεθνή πρότυπα και κανόνες για να παρέχουμε πλήρεις και αξιόπιστες γνωστοποιήσεις.
ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ESG