Θωρακίζουμε την ορθολογική διοίκηση

Με αρχές και αξίες που διέπουν όλες τις δραστηριότητές μας.

Ρυθμίζουμε την οργάνωση και τη λειτουργία μας

Το Καταστατικό της Alpha Services and Holdings καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Alpha Services and Holdings επιδιώκει τη ρύθμιση της οργάνωσης και της λειτουργίας της εταιρείας. Έτσι, διασφαλίζει την επιχειρησιακή ακεραιότητα και τη διαφάνεια της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. Δεν περιλαμβάνει εξαντλητική αναφορά στις αρχές και υποχρεώσεις που εφαρμόζει η Alpha Services and Holdings υπό το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και είναι συμπληρωματικός προς τις διατάξεις του Καταστατικού και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Θέτουμε κανόνες ορθής συμπεριφοράς

Η Alpha Services and Holdings υιοθέτησε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που συντάχθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που συμπεριλαμβάνει σε ειδικό τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης για κάθε εταιρική χρήση, η εταιρεία γνωστοποιεί τη συμμόρφωσή της με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στα Μέλη ΔΣ της Alpha Services and Holdings και των Εταιρειών του Ομίλου, στους Γενικούς Διευθυντές, τα ανώτερα στελέχη και τους εργαζομένους του Ομίλου. Επίσης, στα τρίτα μέρη που συναλλάσσονται με την Alpha Services and Holdings και στους Συμβούλους της Τράπεζας και των Εταιρειών του Ομίλου. Διασφαλίζει τη διαφάνεια, την ορθή συμπεριφορά και την ίση μεταχείριση σε όλες τις σχέσεις.

Παράλληλα, θεσπίσαμε Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Προμηθευτών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας που αποτυπώνονται στην Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ο Kώδικας περιλαμβάνει τους όρους συνεργασίας και τα κριτήρια αξιολόγησης των προμηθευτών μας σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Επιλέγουμε αξιοκρατικά τα Μέλη του ΔΣ μας

Η Alpha Services and Holdings διαθέτει Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πολιτική θέτει τις αρχές και το πλαίσιο για την επιλογή, τον διορισμό, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση. 

Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει σκοπό να προωθήσει τη βιωσιμότητα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της λειτουργίας της Alpha Services and Holdings. Επιπλέον, ενισχύει τη διαφάνεια μέσα από την περιγραφή του πλαισίου αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και με την ετήσια κατάρτιση Έκθεσης Αποδοχών.

Εκθέσεις αποδοχών προηγούμενων ετών:
20212020 | 2019

Πλαίσιο Μεταβλητών Αποδοχών

Η Πολιτική Αποδοχών της Alpha Services and Holdings οριοθετεί το πλαίσιο αποδοχών στην Εταιρεία και στις υπόλοιπες Εταιρείες του Ομίλου και εφαρμόζεται για όλους τους Εργαζομένους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς όπως ισχύουν.

Διαβάστε το Επεξηγηματικό Σημείωμα επί του Πλαισίου Μεταβλητών Αποδοχών.

Πολιτική Αποζημίωσης Ανώτατων Στελεχών λόγω Αποχώρησης

Διαβάστε τη Πολιτική Αποζημίωσης Ανώτατων Στελεχών λόγω Αποχώρησης.

Διασφαλίζουμε τη νομιμότητα

Όλες οι εταιρείες της Alpha Services and Holdings ακολουθούν την Πολιτική και Διαδικασίες Αναφορών που καθορίζει τις διαδικασίες λήψης, επεξεργασίας και διερεύνησης αναφορών για παρατυπίες, παραλείψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υποπίπτουν στην αντίληψη των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών κ.ά.

Η Alpha Services and Holdings επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και τη δωροδοκία. Γι’ αυτό, εφαρμόζει την Πολιτική Διαφθοράς και Δωροδοκίας, που περιλαμβάνει μηχανισμούς ελέγχου για τον περιορισμό των σχετικών κινδύνων μεταξύ των εργαζομένων, των προμηθευτών και των πελατών της.