Λαμβάνουμε μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών

Εντάσσουμε την κυβερνοασφάλεια στη διακυβέρνησή μας

Η Επιχειρησιακή Περιοχή Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τη χάραξη και την εποπτεία της πολιτικής, των διαδικασιών και των μηχανισμών για την κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια πληροφοριών. Εφαρμόζει το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2023 με βάση το μοντέλο Αξιολόγησης Ωριμότητας Κυβερνοασφάλειας.

Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας

Το 2023 προσφέραμε σε περισσότερους από 5.000 εργαζομένους μας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στην κυβερνοασφάλεια και ασφάλεια πληροφοριών. Το πρόγραμμα εστίαζε στα σημαντικότερα θέματα και τις σύγχρονες απειλές κυβερνοασφάλειας.

Στελέχη της Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών παρακολούθησαν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ασφάλειας πληροφοριών και πιστοποιήθηκαν κατά διεθνή πρότυπα.

Διαχειριζόμαστε κινδύνους και περιστατικά κυβερνοασφάλειας

Διενεργούμε αξιολογήσεις κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών, σε συνεργασία με τις Επιχειρηματικές Περιοχές της Τράπεζας και τις θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου, για τα κρίσιμα συστήματα και εφαρμογές. 

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφαλείας (Alpha Bank CSIRT) επέκτεινε τις δυνατότητες παρακολούθησης των υπηρεσιών και υποδομών ακόμα και στο περιβάλλον Cloud και εφαρμόζει μοντέλο λειτουργίας Cyber Threat Intelligence.

Η Ομάδα ανταλλάσσει κρίσιμες πληροφορίες για τις τρέχουσες απειλές με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς:

  • Εθνικό CSIRT (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).
  • Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).
  • FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams).
  • FS-ISAC (Financial Services Information Sharing and Analysis Center).

Προστατεύουμε την ταυτότητα και την πρόσβαση χρηστών

Μεριμνούμε για τη διαρκή βελτίωση της διακυβέρνησης της Διαχείρισης Ταυτότητας και Πρόσβασης Χρηστών (IAM Governance), μέσα από:

  • Ανάλυση και τον σχεδιασμό σύγχρονων μεθόδων ταυτοποίησης
  • Τακτικές επισκοπήσεις προσβάσεων χρηστών 
 

Βελτιώνουμε τις υποδομές μας

Αναπτύσσουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σε περιβάλλοντα Cloud και υιοθετούμε νέες ευέλικτες (agile) μεθοδολογίες για τις καθημερινές εργασίες και λειτουργίες μας. Επιπλέον:

  • Βελτιστοποιούμε την παρακολούθηση του δικτύου και της περιμετρικής ασφάλειας.
  • Ενισχύουμε με σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης επιθέσεων τους μηχανισμούς ασφαλείας που προστατεύουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας.
  • Εφαρμόζουμε οριζόντια μέτρα ασφαλείας για περιβάλλοντα Cloud.
  • Αυξάνουμε την προστασία των τερματικών συσκευών.
Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Προωθούμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα από ολοκληρωμένη ενημέρωση. Παρακολουθούμε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις μας, και συμμορφωνόμαστε με διεθνή πρότυπα και κανόνες για να παρέχουμε πλήρεις και αξιόπιστες γνωστοποιήσεις.
ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ESG