Συνεχίζουμε ακόμα και στις δυσκολίες

Έχουμε θεσπίσει ένα υγιές και ολιστικό Πλαίσιο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BC). Διασφαλίζουμε ότι σε περίπτωση διακοπής της επιχειρησιακής δραστηριότητας λόγω έκτακτων περιστατικών:

  • Οι κρίσιμες λειτουργίες μας θα συνεχίζονται.
  • Η συνολική επίπτωση στις δραστηριότητές μας θα μετριαστεί.

Το BCP μας έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO22301 από το 2013 (Group Certificate), ενώ η πιστοποίηση ανανεώθηκε και το 2021.

Είμαστε σε ετοιμότητα

Σε ετήσια βάση, διεξάγουμε εκτεταμένες λειτουργικές δοκιμές και εκπαιδεύσεις για ζητήματα Επιχειρησιακής Συνέχειας. Tο 2022 πραγματοποιήσαμε:

  • 55 λειτουργικές δοκιμές (functional tests).
  • 30 θεωρητικές ασκήσεις (orientation και tabletop exercises).

Σε αυτές συμμετείχαν 56 μονάδες της Alpha Bank και 48 μονάδες των λοιπών θυγατρικών της Alpha Services and Holdings.

Επιπλέον, οργανώσαμε εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την πιστοποίηση των στελεχών μας σε θέματα Επιχειρησιακής Συνέχειας σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο.

Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Προωθούμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα από ολοκληρωμένη ενημέρωση. Παρακολουθούμε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις μας, και συμμορφωνόμαστε με διεθνή πρότυπα και κανόνες για να παρέχουμε πλήρεις και αξιόπιστες γνωστοποιήσεις.
ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ESG