Οι στόχοι

Η Επιτροπή Ελέγχου επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι βασικοί της στόχοι είναι να:

 • Διαφυλάσσει την ακεραιότητα της διαδικασίας χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης.
 • Διασφαλίζει την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αποτελεσματική διεξαγωγή των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.
 • Επιβλέπει την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Επιβλέπει τη συμμόρφωση με το θεσμικό, ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο που διέπουν τη λειτουργία της Alpha Services and Holdings, καθώς και με τους εσωτερικούς κανονισμούς και τους κώδικες δεοντολογίας.
 • Εποπτεύει την αποτελεσματικότητα και την απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Alpha Services and Holdings και των αντίστοιχων Μονάδων όλου του Ομίλου.

Οι αρμοδιότητες

Για να πέτυχει τους στόχους της, η Επιτροπή Ελέγχου:

 • Εποπτεύει τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την κατάρτιση των ετήσιων και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Alpha Services and Holdings και του Ομίλου.
 • Επισκοπεί τις οικονομικές καταστάσεις της Alpha Services and Holdings και του Ομίλου.
 • Ενημερώνει το ΔΣ για τα αποτελέσματα του ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και εξηγεί πώς αυτός συνέβαλε στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος υπήρξε ο δικός της ρόλος σε αυτή τη διαδικασία.
 • Επισκοπεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ελέγχου των ενδιάμεσων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Alpha Services and Holdings και του Ομίλου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, με τους οποίους πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Alpha Services and Holdings.
 • Επισκοπεί τις διαδικασίες σχετικά με την πληροφόρηση που αφορά τα Μη Χρηματοοικονομικά Στοιχεία, τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και γνωστοποιήσεις αναφορικά με τους τομείς του ESG.
 

Διαβάστε αναλυτικά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

epitropes

Σύνθεση και θητεία

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ, στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα, με 4ετή θητεία. Τα Μέλη της διαθέτουν συλλογικά επαρκή γνώση του χρηματοοικονομικού τομέα.

Στην Επιτροπή συμμετέχει :

 • 1 Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, διασφαλίζοντας την ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών.
 • Τουλάχιστον 1 Μέλος, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, έχει λογιστική/ελεγκτική γνώση και εμπειρία και παρίσταται στις συνεδριάσεις έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα Μέλη και είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ. Διαθέτει απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία για να εποπτεύει τις ελεγκτικές, τις λογιστικές και τις χρηματοοικονομικές πολιτικές και διαδικασίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Γνωρίστε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου
Διαβάστε τα βιογραφικά των Μελών ΔΣ που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου.