Οι στόχοι

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό να:

  • Διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του ΔΣ πληρούν τις σχετικές νομικές, κανονιστικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.
  • Διασφαλίζει ότι υφίσταται αποτελεσματική και διαφανής διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων στο ΔΣ, καθώς και προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις.
  • Δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διαδοχής και συνέχειας στο ΔΣ.
  • Διασφαλίζει την εφαρμογή των προτύπων που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (ESG)

Οι αρμοδιότητες

Για να πέτυχει τους στόχους της, η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων:

  • Παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Alpha Services and Holdings με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
  • Διευκολύνει την τακτική επισκόπηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Επιτροπών του ΔΣ, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Επιτροπές.
  • Αναπτύσσει και επισκοπεί τακτικά τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες τοποθέτησης των Μελών του ΔΣ.
  • Αξιολογεί τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία κάθε Μέλους του ΔΣ, καθώς και του ΔΣ σε συλλογικό επίπεδο, και υποβάλλει αντίστοιχες αναφορές στο ΔΣ.
  • Επισκοπεί τις αναφορές σχετικά με τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες τάσεις και ρυθμιστικές εξελίξεις σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς ESG.

Διαβάστε αναλυτικά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων.

Σύνθεση και θητεία

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων απαρτίζεται από Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ, στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα, με 4ετή θητεία. 

Στην Επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον 1 Μέλος που είναι αρμόδιο για την εποπτεία των θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς ESG.

Τα Μέλη της Επιτροπής συνολικά διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες και εμπειρία σε θέματα βιωσιμότητας και ESG, και σχετικά με τις εργασίες της Alpha Services and Holdings.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Γνωρίστε τα Μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων
Διαβάστε τα βιογραφικά των Μελών ΔΣ που απαρτίζουν την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων.