Γενική εποπτεία από το ΔΣ

Το ΔΣ επιβλέπει και εγκρίνει τους στόχους και τις δεσμεύσεις μας για το ESG.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων ανέλαβε τη γενική εποπτεία όλων των θεμάτων ESG σε επίπεδο ΔΣ.

Σαφείς αρμοδιότητες σε επίπεδο Διοίκησης

Σε επίπεδο Διοίκησης, θεσπίσαμε την Επιτροπή Βιωσιμότητας του Ομίλου, η οποία αποτελείται από 6 εκτελεστικά μέλη, με πρόεδρο τον επικεφαλής του Wholesale Banking. Η Επιτροπή έχει κεντρική θέση στη νέα δομή, καθώς:

  • Υποστηρίζει το ΔΣ στην επίβλεψη θεμάτων ESG.
  • Καθοδηγεί τη στρατηγική ESG του Ομίλου.
  • Επιβλέπει την εφαρμογή της στρατηγικής.

Για να διασφαλίσουμε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υιοθέτηση των πρακτικών ESG σε επίπεδο Ομίλου:

  • Ορίσαμε κεντρικό συντονιστή ομάδας ESG, ο οποίος είναι υπεύθυνος να επιβλέπει όλες τις ESG πρωτοβουλίες και καθοδηγεί τη διαλειτουργική ομάδα εργασίας ESG.
  • Συστήσαμε Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, που συντονίζει τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας και διασφαλίζει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.
  • Συστήσαμε διαλειτουργική ομάδα εργασίας ESG, στην οποία συμμετέχουν τα τμήματα Διαχείρισης Κινδύνων, Retail Banking, Ανθρώπινων Πόρων, Οικονομικών Υπηρεσιών, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Wholesale Banking, Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Το μοντέλο διακυβέρνησης ESG

chart 
Η στρατηγική και οι στόχοι μας για το ESG
Προσεγγίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με ολοκληρωμένη στρατηγική και διαφάνεια. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του νέου τραπεζικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ESG ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ανακαλύψτε τους ESG πυλώνες

Φροντίζουμε για ένα βιώσιμο μέλλον, στηρίζουμε την κοινωνία και στοχεύουμε σε αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. 

Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Προωθούμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα από ολοκληρωμένη ενημέρωση. Παρακολουθούμε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις μας, και συμμορφωνόμαστε με διεθνή πρότυπα και κανόνες για να παρέχουμε πλήρεις και αξιόπιστες γνωστοποιήσεις.
ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ESG