Περιβάλλον και βιωσιμότητα

ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Από το 2019 εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών μας, με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών μας, και τη μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία μας. 

Αντίστοιχη πιστοποίηση έχει λάβει και η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών, εταιρεία του Ομίλου.

ISO 14064 – Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

Διαχειριζόμαστε υπεύθυνα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με στόχο τη μείωσή τους και την εναρμόνιση με τη συμφωνία του Παρισιού (Paris Agreement). Είμαστε η 1η τράπεζα στην Ελλάδα που έλαβε το 2021 επικύρωση και επαλήθευση από τον φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA για τις εκπομπές με βάση το πρότυπο ISO 14064.

EMAS – Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου

Παρακολουθούμε και βελτιώνουμε συστηματικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας. Από το 2021 συντάσσουμε και υποβάλλουμε σε ετήσια βάση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εθελοντική δήλωση με βάση το πρότυπο EMAS για το σύνολο των κεντρικών υπηρεσιών και των τραπεζικών καταστημάτων μας. Η εγγραφή της Alpha Bank στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) με απόφαση του παραπάνω υπουργείου έγινε στις 20.03.2023.

Κοινωνία και εταιρική υπευθυνότητα

ISO 45001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε στο σύνολο των εργασιών μας ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα TÜV AUSTRIA Hellas με το πρότυπο ISO45001. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και επισκέπτες μας, τους συνεργάτες και προμηθευτές μας, καθώς και για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αντίστοιχη πιστοποίηση έχει λάβει και η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών, εταιρεία του Ομίλου.

Διακυβέρνηση, διοικητική και οργανωτική δομή

ISO 22316 – Πρότυπο ανάπτυξης της οργανωσιακής ανθεκτικότητας

Το 2022 γίναμε η 1η τράπεζα στην Ελλάδα που έλαβε βεβαίωση συμμόρφωσης με ISO 22316 από τον φορέα TÜV AUSTRIA Hellas για την οργανωσιακή ανθεκτικότητά της. 

Η βεβαίωση αυτή αναδεικνύει την προσήλωσή μας σε βέλτιστες πρακτικές και πρωτοποριακές μεθοδολογίες που μας διασφαλίζουν:

  • Επιτυχή προσαρμογή και ανθεκτικότητα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.
  • Απρόσκοπτη υλοποίηση των στόχων στην καθημερινή λειτουργία μας.

ISO 20000-1 – Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής

Από το 2019 εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, που έχει πιστοποιηθεί με ISO 20000-1. Το Σύστημα καλύπτει τις σχετικές υπηρεσίες που προσφέρει το σύνολο των επιχειρησιακών μονάδων και καταστημάτων της Alpha Bank.

Αντίστοιχη πιστοποίηση έχει λάβει και η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών.

ISO 27001– Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Διασφαλίζουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφάλεια των πληροφοριών μας και έχουμε πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO27001.

Το 2022 επεκτείναμε το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης με την ενσωμάτωση των προτύπων:

  • ISO 27701 – Διαχείριση πληροφοριών απορρήτου.
  • ISO 27017 – Έλεγχοι ασφάλειας πληροφοριών για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.
  • ISO 27018 – Προστασία πληροφοριών ταυτοποίησης σε δημόσια υπολογιστικά νέφη.

Αντίστοιχη πιστοποίηση ISO 27001 έχει λάβει και η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών.

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο με ISO 9001 σε κρίσιμες εργασίες μας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Αντίστοιχη πιστοποίηση έχουν λάβει και οι εταιρείες του Ομίλου:

ISO 22301– Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Από το 2008 ο Όμιλός μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, που διασφαλίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την αδιάλειπτη λειτουργία του.

Από το 2013,  η Alpha Bank έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 22301.

Αντίστοιχη πιστοποίηση έχουν λάβει και οι εταιρείες του Ομίλου:

BS 10012 – Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα

Συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις που αφορούν την εγκατάσταση, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Την πιστοποίηση έχει λάβει η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών, εταιρεία του Ομίλου.

Ανακαλύψτε τους ESG πυλώνες

Φροντίζουμε για ένα βιώσιμο μέλλον, στηρίζουμε την κοινωνία και στοχεύουμε σε αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.