Ενσωματώνουμε κριτήρια ESG στις χρηματοδοτήσεις


Λαμβάνουμε υπόψη κριτήρια και παράγοντες ESG κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και χρηματοδότησης. Με τον τρόπο αυτόν, προωθούμε την πράσινη μετάβαση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Για να εφαρμόσουμε την ESG στρατηγική μας έχουμε θεσπίσει το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Sustainable Finance Framework).

Με σκοπό να προωθήσουμε κεφάλαια σε οικονομικές δραστηριότητες με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, το Πλαίσιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες χρηματοδότησης:

 • Πράσινες – Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμες μεταφορές.
 • Κοινωνικές – Πρόσβαση σε βασικές υποδομές και υπηρεσίες, προσιτή στέγαση.

Συμβάλλουμε ενεργά στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Χρηματοδοτούμε έργα ΑΠΕ

Μέσα από στοχευμένες χρηματοδοτήσεις έργων, συμβάλλουμε ουσιαστικά στις προσπάθειες για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο προβλέπει μέχρι το 2030:

 • -40% συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990.
 • 35% ελάχιστο μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας.

Χρηματοδοτούμε έργα που επενδύουν σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και αντικαθιστούν παλαιές ρυπογόνες μονάδες, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα βασίζονται σε εγχώριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μειώνουν την εξάρτηση από εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζουν την επάρκεια ενέργειας σε εθνικό επίπεδο και συνεισφέρουν στην ορθολογική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας.

Την περίοδο 2017-2022 έχουμε χρηματοδοτήσει πάνω από 43 φωτοβολταϊκά πάρκα, αιολικά πάρκα και μονάδες βιοαερίου, συνολικής ισχύος 1 GW, με 880 εκατ. ευρώ.

Αξιολογούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις

Προκειμένου να εντοπίζουμε και να εκτιμούμε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις κοινωνικές επιπτώσεις, αξιολογούμε κάθε έργο σε συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζουμε ότι τα έργα που χρηματοδοτούμε:

 • Συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Υλοποιούνται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.
 • Εφαρμόζουν ορθές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στις μεγάλες κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις ενσωματώνουμε και απαιτήσεις συμμόρφωσης με ειδικά πρότυπα περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων, όπως τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και οι Αρχές του Ισημερινού του Διεθνή Οργανισμού Χρηματοδότησης (International Finance Corporation – IFC).

Καθόλη τη διάρκεια των χρηματοδοτήσεων, παρακολουθούμε και πιστοποιούμε την ορθή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και δεσμεύσεων σε ετήσια βάση. 

Επενδύουμε στα μεγάλα έργα υποδομής της χώρας

Συμμετέχουμε στη χρηματοδότηση σημαντικών έργων που έχουν περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά οφέλη. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ενδελεχή περιβαλλοντικό έλεγχο των έργων που χρηματοδοτούμε. Συχνά οι χρηματοδοτούμενες εταιρείες υποβάλουν ειδικές περιβαλλοντικές εκθέσεις (environmental reports) για τη μείωση του επιπέδου παραγόμενου θορύβου (traffic noise), τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη χρήση φυσικών πόρων κ.λπ.

Αεροδρόμια και οδικοί άξονες

Χρηματοδοτήσαμε το έργο παραχώρησης και αναβάθμισης των 14 μεγαλύτερων περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το έργο αυτό αύξησε σημαντικά την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και ελαχιστοποίησε τον κίνδυνο ατυχήματος και περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Επίσης, συμμετέχουμε ενεργά στις κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις όλων των εγχώριων οδικών αξόνων που κατασκευάζονται με συμβάσεις παραχώρησης. Τα έργα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η οδική ασφάλεια για χιλιάδες χρήστες και να μειωθούν τα ατυχήματα.

Το 2021 προχωρήσαμε σε νέα συναλλαγή με το έργο παραχώρησης αυτοκινητοδρόμου της Ολυμπίας Οδού με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και την επέκταση της νέας χρηματοδότησης για την κατασκευή νέου τμήματος αυτοκινητοδρόμου από την Πάτρα στον Πύργο, με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ. Το νέο τμήμα αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα πρότυπα ασφαλείας και να μειώσει σημαντικά τον χρόνο του ταξιδιού.

Δίκτυα διανομής ενέργειας και μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων

Την περίοδο 2019-2021, στηρίξαμε σημαντικά έργα υποδομών, όπως:

 • Ηλεκτρική διασύνδεση της νησιωτικής με την ηπειρωτική Ελλάδα – Συμμετείχαμε σε κοινοπρακτικό δάνειο 400 εκατ. ευρώ προς τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και καλύψαμε πάνω από το 1/3 της καθαρής νέας χρηματοδότησης.
 • Χρηματοδότηση του 10ετούς αναπτυξιακού προγράμματος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (2021-2030) – Συμμετείχαμε σε κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο 505 εκατ. ευρώ προς τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) στην Ελλάδα.
 • Εξαγορά του 49% του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) από τον Όμιλο Macquarie – Ενεργήσαμε ως η μοναδική επικεφαλής διοργανώτρια τράπεζα και ανάδοχος (lead arranger and underwriter) για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα μέχρι σήμερα με τιμή 1,3 δισ. ευρώ.
 • Έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Έχουμε αναλάβει τη διοργάνωση της χρηματοδότησης του μεγαλύτερου εγχώριου έργου διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού 155 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα ενεργούμε και ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του φορέα υλοποίησης του έργου.