Ο σκοπός και τα καθήκοντα

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) εκπροσωπεί την Alpha Services and Holdings. Αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Για να πετύχει τον σκοπό του, εκπληρώνει 3 θεμελιώδη καθήκοντα:

  • Επιμελής διαχείριση και φροντίδα – Τα Μέλη του ΔΣ δεσμεύονται να επιδεικνύουν σύνεση και να διασφαλίζουν την τήρηση των νόμων.
  • Πίστη – Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν προσπάθειες για την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Alpha Services and Holdings και την προάσπιση των συμφερόντων της.
  • Εμπιστευτικότητα – Τα Μέλη οφείλουν να χειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα κάθε προνομιακή πληροφορία που περιέρχεται στη γνώση τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Οι αρμοδιότητες

Βασική αρμοδιότητα του ΔΣ είναι η διαχείριση των εργασιών της Alpha Services and Holdings και η εκπροσώπησή της σε τρίτους. Έχει την τελική και συνολική ευθύνη της εταιρείας και λογοδοτεί για ζητήματα συνετής διακυβέρνησης. Έτσι, μεταξύ άλλων, το ΔΣ:

  • Εγκρίνει και παρακολουθεί τους στρατηγικούς στόχους, τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και την εσωτερική διακυβέρνηση.
  • Διασφαλίζει την ακεραιότητα των συστημάτων υποβολής λογιστικών στοιχείων και χρηματοοικονομικών αναφορών, και τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία και τα συναφή πρότυπα.
  • Επιβλέπει τη διαδικασία γνωστοποιήσεων και επικοινωνίας.
  • Μεριμνά για την αποτελεσματική επίβλεψη της Ανώτερης Διοίκησης.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ΔΣ, καθώς και οι αρχές και το πλαίσιο για την ορθή λειτουργία του, καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του, σύμφωνα µε το Καταστατικό, και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το ΔΣ έχει τετραετή θητεία και απαρτίζεται από 13 Μέλη:

  • 8 Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
  • 3 Μη Εκτελεστικά Μέλη
  • 2 Εκτελεστικά Μέλη

Το ΔΣ συνεδριάζει όποτε απαιτείται, για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του. Καταρτίζει χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα εργασιών κατά την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους.

Δείτε τη συμμετοχή των Μελών ΔΣ σε συνεδριάσεις το 2023.

Γνωρίστε τα Μέλη του ΔΣ

Διαβάστε τα βιογραφικά των Μελών ΔΣ της Alpha Services and Holdings.