«Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες είναι σαφείς και διαφανείς, προκειμένου να επιτύχουμε τις επιδόσεις στις οποίες στοχεύουμε και να δημιουργήσουμε επιπρόσθετη αξία για τους μετόχους μας».
Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Ε. Ψάλτης