Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Services and Holdings

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Δρ. 1.000.000 που ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις ανήρχετο την 31.12.1998 σε Δρ. 88.000.000.000 και διαιρείτο σε 44.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρ. 2.000 εκάστη, διαμορφώθηκε περαιτέρω ως εξής: 

Ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ. Αριθμός νέων μετοχών Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση

Ονομαστική αξία μετοχής (σε Ευρώ)

Ποσό αύξησης (σε Ευρώ)

Αιτιολογία


Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση (σε Ευρώ)

 

31.1.2024

1.142.026

2.352.839.697

0,29

331.187,54

Σε συνέχεια της από 31 Ιανουαρίου 2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της  εφαρμογής της από 31 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών για τα έτη 2020-2024, κατά το ποσό των Ευρώ 331.187,54 με την έκδοση και τη χορήγηση στους Δικαιούχους - Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών 1.142.026 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία, με πίστωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των 481.608 μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ 4.816,08, στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

682.323.512,13

Ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ. Αριθμός νέων μετοχών Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση

Ονομαστική αξία μετοχής (σε Ευρώ)

Ποσό αύξησης (σε Ευρώ)

Αιτιολογία


Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση (σε Ευρώ)

 

28.9.2023

2.789.104

2.351.697.671

0,29

808.840,16

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της από 31 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών για τα έτη 2020-2024, δυνάμει της από 28.9.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 808.840,16 με την έκδοση και τη χορήγηση στους Δικαιούχους - Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών 2.789.104 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία, ενώ η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των 2.648.860 μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ 26.488,60, πιστώθηκε στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

681.992.324,59

Ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ.

Αριθμός νέων μετοχών

Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση

Ονομαστική αξία μετοχής (σε Ευρώ)

Ποσό αύξησης (σε Ευρώ)

Αιτιολογία

Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση (σε Ευρώ)

26.01.2023

    700.783 

2.348.908.567

0,29

203.227,07

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της από 31 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών για τα έτη 2020-2024, δυνάμει της από 26.01.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 203.227,07 με την έκδοση και τη χορήγηση στους Δικαιούχους - Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών 700.783 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

681.183.484,43

Ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ.

Αριθμός νέων μετοχών

Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση

Ονομαστική αξία μετοχής (σε Ευρώ)

Ποσό αύξησης (σε Ευρώ)

Αιτιολογία

Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση (σε Ευρώ)

26.10.2022

    796.519 

2.348.207.784

0,29

230.990,51

Στο πλαίσιο του τρίτου έτους εφαρμογής της από 31 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών για τα έτη 2020-2024, δυνάμει της από 26.10.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 230.990,51 με την έκδοση και τη χορήγηση στους Δικαιούχους - Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών 796.519 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

680.980.257,36

 

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης

Αριθμός νέων μετοχών

Αριθμός μετοχών μετά τη μείωση

Ονομαστική αξία μετοχής (σε Ευρώ)

Ποσό μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου (σε Ευρώ)

Αιτιολογία

Μετοχικό κεφάλαιο μετά τη μείωση (σε Ευρώ)

22.7.2022

              - 

2.347.411.265

0,29

23.474.112,65

Δυνάμει της από 22.7.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε σε είδος κατά το ποσό των Ευρώ 23.474.112,65, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 0,01 και της διανομής στους Μετόχους της Εταιρείας των μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία Galaxy Cosmos Mezz Plc (με την αρχική επωνυμία Galaxy Mezz Ltd), αξίας ίσης προς το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

680.749.266,85

 

Ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ.

Αριθμός νέων μετοχών

Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση

Ονομαστική αξία μετοχής (σε Ευρώ)

Ποσό αύξησης (σε Ευρώ)

Αιτιολογία

Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση (σε Ευρώ)

28.1.2022

1.430.168

2.347.411.265

0,30

429.050,40

Στο πλαίσιο του δεύτερου έτους εφαρμογής της από 31 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών για τα έτη 2020-2024, δυνάμει της από 28.1.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 429,050.40 με την έκδοση και τη χορήγηση στους Δικαιούχους/Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών 1.430.168 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία.

704.223.379,50

 

Ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ.

Αριθμός νέων μετοχών

Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση

Ονομαστική αξία μετοχής (σε Ευρώ)

Ποσό αύξησης (σε Ευρώ)

Αιτιολογία

Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση (σε Ευρώ)

8.7.2021

800.000.000

2.345.981.097

0,30

240.000.000

Από τη, δυνάμει της από 15 Ιουνίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό των Ευρώ 800.000.000,1 διά καταβολής σε μετρητά, με ταυτόχρονη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών, με δικαιώματα ψήφου, έκδοσης της Εταιρείας, μέσω της έκδοσης και της προσφοράς από την τελευταία μέχρι 2.666.666.667 κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών, με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30.

Από την από 8 Ιουλίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία (i) διαπιστώθηκε η πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου συνολικού ποσού Ευρώ 800.000.000, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, με καταβολή μετρητών και η έκδοση και η προσφορά από την Εταιρεία 800.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη και τιμής διάθεσης Ευρώ 1,00 εκάστη, για τις οποίες η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ 560.000.000, πιστώθηκε στον ειδικό λογαριασμό «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και (ii) σύμφωνα με την εξουσία που χορηγήθηκε από την από 15 Ιουνίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσαρμόστηκε το παρόν άρθρο 5 «Μετοχικό κεφάλαιο και ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου» του Καταστατικού.

703.794.329,10

Ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ. Αριθμός νέων μετοχών Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση Ονομαστική αξία μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό αύξησης (σε Ευρώ) Αιτιολογία Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση (σε Ευρώ)

9.2.2021

2.281.716

1.545.981.097

0,30

684.514,80

Στο πλαίσιο του πρώτου έτους εφαρμογής της από 31 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών για τα έτη 2020-2024, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 684.514,80 με την έκδοση και τη χορήγηση στους Δικαιούχους - Μέλη του Προσωπικού της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών 2.281.716 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία.

463.794.329,10

Ημερομηνία Γενικής Συνελεύσεως Αιτιολογία Αριθμός νέων κοινών μετοχών Ονομαστική  αξία κοινής μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου(σε Ευρώ Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ)

23.2.2017

6.818.181

1.543.699.381

0,30

2.045.454,30

Μετατροπή ομολογιακού δανείου σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές.

463.109.814,30

Ημερομηνία Γενικής Συνελεύσεως Αιτιολογία Ονομαστική αξία κοινής μετοχής (σε Ευρώ) Αριθμός μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο (σε Ευρώ)

14.11.2015

(i) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής,           μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής, εκδόσεως της Τραπέζης εκ  του ποσού των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 15,00  δι’ αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού των κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης από 12.769.059.858 σε 255.381.197,16, λόγω συνενώσεως αυτών (reverse split), (ii) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ           42,60 συνεπεία ισοπόσου κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του  κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της ιδίας, και (iii) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης κατά το ποσό των Ευρώ 3.754.103.640,00, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, από Ευρώ 15,00 σε Ευρώ 0,30, με ισόποση πίστωση του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α  κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της ιδίας, ήτοι κατά το ποσό των Ευρώ 3.754.103.640,00

0,30

255.381.200

76.614.360,00

Ημερομηνία Γενικής Συνελεύσεως Αιτιολογία Αριθμός νέων κοινών Ονομαστική  αξία κοινής μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου(σε Ευρώ) Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ)

14.11.2015

Επιγενομένη,των παραπάνω, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 384.450.000,00, ή, έτι ειδικότερον, δια μετρητών ύψους Ευρώ 232.825.375,80 και δια κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 151.624.624,20 με την έκδοση και διάθεση συνολικώς 1.281.500.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 και Ευρώ 2,00, αντιστοίχως, της διαφοράς μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ 2.178.550.000,00 πιστωθείσας στον ειδικό λογαριασμό από “την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

1.281.500.000

0,30

384.450.000,00

1.536.881.200

461.064.360,00

Ημερομηνία Δ.Σ. Αριθμός νέων μετοχών Αριθμός μετοχών μετά τη μείωση Ονομαστική αξία μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό μειώσεως (σε Ευρώ) Αιτιολογία  Μετοχικό κεφάλαιο μετά την μείωση (σε Ευρώ)
24.4.2014

-

12.769.059.858

0,30

940.000.000,00
Εξαγορά υπό της Τραπέζης παρά του Ελληνικού Δημοσίου και ακυρώσεως 200.000.000 προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου, εγχάρτων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70 αντιστοίχως, δια ισοπόσου μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης. 3.830.717.957,40
Ημερομηνία Γενικής Συνελεύσεως Αιτιολογία Αριθμός νέων κοινών μετοχών Ονομαστική αξία κοινής μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό αυξήσεως μτεοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ) Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ)
28.3.2014 Έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών 1.846.153.846

0,30

553.846.153,80
α)12.769.059.858 Κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30.
β) 200.000.000 Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70
4.770.717.957,40
Ημερομηνία Γενικής Συνελεύσεως Αιτιολογία Αριθμός νέων κοινών μετοχών Ονομαστική αξία κοινής μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ) Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σε Ευρώ)
16.4.2013 Έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών. 10.388.636.364

0,30

3.116.590.909,20
α)10.922.906.012 Κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30.
β) 200.000.000 Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.
4.216.871.803,60
Ημερομηνία Γ.Σ. ή Δ.Σ. Αριθμός νέων μετοχών Αριθμός μετοχών μετά τη μείωση< Ονομαστική αξία μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό μειώσεως (σε Ευρώ) Αιτιολογία Μετοχικό κεφάλαιο μετά τη μείωση (σε Ευρώ)

15.7.2011

-

534.269.648

0,30

2.350.786.451,20

Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με σχηματισμό ειδικού, κατ’ άρθρον 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, ισόποσου αποθεματικού ύψους Ευρώ 2.350.786.451,20.

1.100.280.894,40

Ημερομηνία Γ.Σ. ή Δ.Σ. Αριθμός Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση Ονομα- στική αξία μετοχής (σε Ευρώ) Ποσό αυξήσεως (σε Ευρώ) Αιτιολογία Μετοχικό κεφάλαιο  μετά την αύξηση (σε Ευρώ)
Β. Ποσά σε Ευρώ

30.11.2009

123.292.996 734.269.648

4,70

579.477.081,20 Έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών. 3.451.067.345,60

12.1.2009

200.000.000 610.976.652

4,70

940.000.000,00 Έκδοση νέων προνομιούχων, άνευ ψήφου, ενσώματων και εξαγοράσιμων μετοχών κατ'εφαρμογή του Ν. 3723/2008 2.871.590.264,40
3.4.2008 - 410.976.652

4,70

α) 184.033.179,45
β) 144.748.142,15
α) Κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον
β) Κεφαλαιοποίηση μέρους του φορολογημένου υπολοίπου κερδών εις νέον
1.931.590.264,40
27.11.2007 188.265 410.976.652

3,90

734.233,50 Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως 1.602.808.942,80
25.9.2007 2.766.385 410.788.387

3,90

10.788.901,50 Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως  1.602.074.709,30
4.12.2006

336.950

408.022.002

3,90

1.314.105,00

Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως 1.591.285.807,80
18.4.2006 116.481.444 407.685.052

3,90

133.953.662,80 Κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων 1.589.971.702,80
19.4.2005 α)16.986.877,11
β)31.547.057,89 
291.203.608 

5,00 

α) -
β) 157.735.289,45 
α) Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής
β) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
1.456.018.040,00
29.3.2005 7.564.106 242.669.673

5,35

α) 23.448.727,98
β) 561.849,43
α) Συγχώνευση δι'απορροφήσεως της Δέλτα Singular Α.Ε.Π. από την Τράπεζα
β) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
1.298.282.750,55
2.12.2004 102.445 235.105.567

5,42

555.251,90  Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως   1.274.272.173,14
30.3.2004 39.167.187  235.003.122

5,42 

α) 319.212.574,05 
β) 7.83.343,74
α) Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων
β) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
1.273.716.921,24
8.12.2003 97.271 195.835.935

4,87

473.709,77 Εξάσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως 953.721.003,45
30.10.2003 10.567.104 195.738.664

4,87

α) 182.939.456,00
β) 1.845.863,68
α) Απορρόφηση Alpha Επενδύσεων από την Τράπεζα
β) Κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού
953.247.293,68
2.4.2002

-

185.171.560

4,15

α) 7.380.779,07
β) 288.285,17

-Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ
α)Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων
β)Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
768.461.974,00
Ημερομηνία
Γ.Σ. ή Δ.Σ.
Αριθμός νέων μετοχών Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση   Ονομαστική αξία μετοχής Ποσό αυξήσεως Αιτιολογία Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση
Α. Ποσά σε δραχμές
9.4.2001 22.950.000 185.171.560 1.400 α)5.100.000.000 
β)425.664.160    
α) Εισφερθέν μετοχικό κεφάλαιο Alpha Finance λόγω απορροφήσεώς της από την Τράπεζα
β) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
259.240.184.000
22.5.2000 54.073.853 162.221.560 1.564 84.571.506.092 Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 253.714.519.840
11.4.2000 9.147.707 108.147.707 1.564 α)20.582.340.000
β)60.673.748
α) Συγχώνευση με Ιονική Τράπεζα
β)Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών  
169.143.013.748
30.4.1999   11.000.000 99.000.000 1.500 16.500.000.000 Μετρητοίς Τιμή διαθέσεως Δρ.12.000 148.500.000.000
30.3.1999 44.000.000 88.000.000 1.500 44.000.000.000 Κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 132.000.000.000