Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά ή/και πρόσκληση για την απόκτηση μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή αλλού. Οι μετοχές της Alpha Bank A.E. (στο εξής η “Εταιρία”) δεν  έχουν ούτε πρόκειται να λάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933, όπως ισχύει (στο εξής το “Securities Act”) και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκτός αν ληφθεί τέτοια έγκριση ή τύχουν νόμιμης εξαίρεσης από αυτήν την έγκριση. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
 
Η παρούσα ανακοίνωση και η πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν δεν αποτελούν και δεν δύναται να ερμηνευθούν ως αποτελούσες δημόσια προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση ή για την εγγραφή για την απόκτηση των νέων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου της όπως προβλέπεται από τον ν. 3401/2005. Κάθε επενδυτική απόφαση για την αγορά ή εγγραφή για απόκτηση μετοχών ή άλλη επένδυση ή πώληση μετοχών της Εταιρίας πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί ή/και έχουν καταστεί προσιτές στο κοινό.
 
Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο σε πρόσωπα που: 
 
(i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα και που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ή
(ii) είναι υψηλής οικονομικής επιφάνειας οντότητες (high net worth entities) ή άλλα πρόσωπα προς τα οποία δύναται να απευθυνθεί νόμιμα αυτή η ανακοίνωση εμπίπτοντα στην έννοια του άρθρου 49(2)(A) έως (D) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (όλα τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται ως Σχετικά Πρόσωπα). Μόνο Σχετικά Πρόσωπα δύνανται να ενεργήσουν βάσει ή να βασιστούν στην παρούσα ανακοίνωση. Κάθε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με την παρούσα ανακοίνωση προσφέρεται μόνο στα Σχετικά Πρόσωπα. Οιοσδήποτε λαμβάνει και διαβιβάζει την ανακοίνωση αυτή πρέπει και ο ίδιος να διασφαλίζει ότι το πράττει νόμιμα.
 
Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ότι είναι είτε:
 
(i) μη κάτοικος ή φυσικά διαμένων σε οιοδήποτε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ελλάδος) που έχει ενσωματώσει την Οδηγία 2003/71/CE, ή
(ii) ειδικός επενδυτής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 στοιχείο (e) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ όπως τροποποιηθείσα ισχύει (και κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1(στ) του ν. 3401/2005 όπως ισχύει) ή/και πρόσωπο στο οποίο δύναται να απευθύνεται νομίμως η παρούσα ανακοίνωση, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 3 παρ. 2 (γ) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ όπως ισχύει (και κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 (γ) του ν.3401/2005 όπως ισχύει).
Οιοσδήποτε λαμβάνει και διαβιβάζει την ανακοίνωση αυτή πρέπει και ο ίδιος να διασφαλίζει ότι το πράττει νόμιμα.
 
Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται ή εννοούνται στις παρούσες δηλώσεις. Λόγω των αβεβαιότητας και των κινδύνων αυτών, οι αναγνώστες πρέπει να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές που διενεργούνται καθ’ αναφορά με την ημέρα στην οποία γίνονται. Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντική απόδοση. Η Alpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρέωσης να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα επιλέγοντας την ένδειξη “Διαφωνώ” που ακολουθεί.
 
 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 
Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, που παρατίθεται πιο πάνω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως επηρεάζει τα δικαιώματά μου και συμφωνώ να δεσμεύομαι από αυτή. Συμφωνώ και βεβαιώνω ότι έχω το δικαίωμα να προχωρήσω και να μελετήσω το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Νομική Δήλωση Άρνησης Λυπούμεθα που δεν δυνάμεθα να σάς παράσχουμε πρόσβαση στην επόμενη ιστοσελίδα. Η περιεχόμενη στην ιστοσελίδα αυτή πληροφόρηση δεν επιτρέπεται να ανακοινωθεί ή διανεμηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε "US persons" (όπως ορίζεται στον νόμο Regulation S του Securities Act των ΗΠΑ του 1933, όπως ισχύει) ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η περιεχόμενη σε αυτήν προσφορά δεν επιτρέπεται.