• Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (εφεξής «Εταιρεία») αναγνωρίζουμε τη σημασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής «δεδομένα») των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου www.alphaholdings.gr. Δέσμευση για εμάς αποτελεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συμμόρφωση πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Σκοπό έχει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών από την Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1. ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

1.1. Δεδομένα που απαιτούνται για την υποβολή σχολίων μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας ή τρίτων παρόχων (πχ. αποστολή σχολίου μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης), παραπόνων, ερωτήσεων και αιτημάτων σας.

 • Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ
 • Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, σχόλια, αιτήματα κλπ

1.2. Cookies και άλλες τεχνολογίες
Όπως περιγράφεται εκτενώς στην Πολιτική για Cookies, συλλέγουμε πληροφορίες με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογικών μέσων, όπως αρχεία διαφανών εικόνων (web beacons) και social plug ins.

1.3. Δεδομένα συσκευών
Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, λαμβάνουμε τη διεύθυνση URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και του περιηγητή που χρησιμοποιείτε, καθώς και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.

2. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Συλλέγουμε πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε όταν εισέρχεσθε ή/και πλοηγήστε στο διαδικτυακό μας τόπο ή όταν υποβάλλετε κάποιο ηλεκτρονικό σχόλιο, παράπονο, ερώτημα ή αίτημά σας. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες και από τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως εταιρίες πληροφορικής και τεχνολογίας και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. 

3. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των κάτωθι σκοπών. Ειδικότερα:

3.1. Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας:

 • Για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας,
 • Για την εξέταση και διαχείριση παραπόνου που υποβάλλετε 
 • Για την εξέταση αιτήματος που υποβάλλετε

3.2. Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων μας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των επισκεπτών του διαδικτυακού μας τόπου, όπως:

 • Για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση του διαδικτυακού μας τόπου,
 • Για να διερευνήσουμε και να επιλύσουμε τεχνικά θέματα στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας (π.χ. σφάλματα κώδικα),
 • Για λόγους ασφαλείας ή για να διερευνήσουμε τυχόν απάτη ή άλλες παραβιάσεις των Όρων Χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου ή της παρούσας Πολιτικής,

3.3. Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας εφόσον προηγουμένως έχετε παραχωρήσει ρητώς τη συγκατάθεσή σας, όπως:

 • Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου μέσω της χρήσης των cookies (cookies απόδοσης, ανάλυσης και έρευνας)
 • Για να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, υπηρεσίες, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές σας, μέσω της χρήσης των δεδομένων θέσης, (cookies λειτουργικότητας)
 • Για να βελτιώνουμε και να μετράμε την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των διαφημίσεών μας, που εμφανίζονται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων και για την εμφάνιση διαφημίσεων (cookies διαφημίσεων και marketing)
 • Για να μπορείτε να αποστείλετε πληροφορίες για υπηρεσίες μας που σας ενδιαφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (cookies κοινωνικής δικτύωσης)

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές αρχές, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

4. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας, εκτός από τους υπαλλήλους της  Εταιρείας μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων, τη διαχείριση των σχολίων, παραπόνων, ερωτημάτων που μας υποβάλλετε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου και εφ’ όσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, στους αρμόδιους υπαλλήλους Εταιρειών του Ομίλου , στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων καθώς και σε τρίτα μέρη (φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της), υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, όπως:

 • εταιρίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων,
 • εταιρίες παροχής καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών, παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services),
 • εταιρίες τηλεφωνικής υποστήριξης - ενημέρωσης (call centers)
 • εταιρίες έρευνας αγοράς για να διεξάγουν έρευνα σχετικά με την Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των όσων ρητώς γνωστοποιούνται με την παρούσα Πολιτική. 
Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές. Περαιτέρω, λάβετε υπόψη σας ότι η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα που συλλέγει από τον διαδικτυακό της τόπο σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισμό, β) εφόσον έχετε ενημερωθεί ειδικά και έχετε παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου, γ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, δ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας, ε) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση, ή στ) στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

5. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σε συνεχή βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
Η Εταιρεία ελέγχει, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, τη συμμόρφωση με το Πλαίσιο Ασφαλείας Πληροφοριών Ομίλου, διενεργεί εξειδικευμένους ελέγχους ασφαλείας (penetration tests & vulnerability assessments), εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί το Προσωπικό της σε θέματα ασφαλείας και αξιολογεί συνεχώς το υψηλό επίπεδο ασφαλείας πληροφοριών, λαμβάνοντας κατά περίπτωση περαιτέρω μέτρα, για την αντιμετώπιση των νέων απειλών και των συσχετιζόμενων κινδύνων. 

Ενδεικτικά, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας, πολλαπλών επιπέδων, για την προστασία των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου καθώς και του συνόλου της υποδομής της Εταιρείας, μηχανισμών για την προστασία από τη διαρροή της πληροφορίας (DLP), την καταγραφή των προσβάσεων, την προστασία των συστημάτων, την κεντρική διαχείριση προσβάσεων των χρηστών στα συστήματα με βάση τον επιχειρησιακό τους ρόλο, καθώς και την κρυπτογράφηση και ψευδωνυμοποίηση της πληροφορίας, όπου αυτό απαιτείται.

Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλής ρύθμιση του περιηγητή σας, ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, μη χρήση λογισμικού και εξοπλισμού από αμφίβολες πηγές, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

6. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; 

6.1. Διατηρούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από το διαδικτυακό μας τόπο για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή τους. 

6.2. Για τους χρόνους τήρησης των Cookies, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

6.3. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η Εταιρεία θα μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδομένων σας.

7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, κ.λπ.).
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες
 • Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).
 • Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπου στο νόμο ορίζεται.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Mπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε ή να μεταφέρουμε σε τρίτο πάροχο σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.

8. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλλετε το σχετικό αίτημά σας:

 • σε κάποιο από τα Καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας Alpha Bank, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων της Εταιρείας
 • μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, συμπληρώνοντας το έντυπο επικοινωνίας της Εταιρείας που είναι διαθέσιμο εδώ
 • στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών της Alpha Bank
  - ταχυδρομικώς στην «Alpha Bank, Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών, Διαχείριση Ειδικών Υποθέσεων Πελατών, Σοφοκλέους 11, 105 59 ΑΘΗΝΑ», αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων της Εταιρείας που είναι διαθέσιμο εδώ, ή

        - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο SpecializedCustomerServicesUnit@alpha.gr

 • τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 326 0000

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. 
Σε περίπτωση, ωστόσο, που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας προηγουμένως σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

9. ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;

9.1. Η Εταιρεία δε συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω του διαδικτυακού της τόπου σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. 
Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτα πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε επισκέπτες ή τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

9.2. Ο διαδικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους («sites»), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Εταιρεία αλλά από τρίτα πρόσωπα (π.χ. σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ελληνικών και ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, άλλων υπηρεσιών κ.λπ.).
Η παρούσα Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και σας συνιστούμε να τους επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε για τη δική τους πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.3. Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Εάν αποφασίσουμε να αντικαταστήσουμε την παρούσα Πολιτική ή να προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω ειδοποίησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την παρούσα σελίδα.

10. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

Εφόσον έχετε ερωτήσεις ή παράπονα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής στοιχεία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 326 0330
Email: info@alphaholdings.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK
Για την Εταιρεία ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημίου 43,
105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 326 6953
Εmail: contact-DPO@alpha.gr