Με μια ματιά

Συμμετέχουμε σε ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους φορείς που έχουν σκοπό να αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα του χρηματοοικονομικού κλάδου και της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια ESG.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες και πρωτοβουλίες, προωθούμε και υιοθετούμε υπεύθυνες πρακτικές. Έτσι, επιβεβαιώνουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας για ένα πιο βιώσιμο τραπεζικό σύστημα.

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής UNEP FI

Finance Unep logo

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία UNEP FI

Στη διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) συμμετέχουν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτές. Στόχος είναι να προωθηθεί και να επιταχυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.

Είμαστε μέλος της πρωτοβουλίας από το 2004 και συμμετέχουμε ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για την οικονομία και τον πλανήτη.

Οι 6 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής UNEP FI (UN Principles for Responsible Banking – PRB) προσφέρουν ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την παγκόσμια μετάβαση στη βιώσιμη χρηματοδότηση. Μέσα από τις Αρχές, οι τράπεζες εναρμονίζουν τη στρατηγική, και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δανεισμού και επενδύσεων με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και με διεθνείς συμφωνίες όπως η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Υπογράψαμε τις 6 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής το 2019, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για τη δημιουργία ενός βιώσιμου τραπεζικού συστήματος.

Από το 2021 δημοσιεύουμε ετήσια έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πρόοδό μας στην εφαρμογή των αρχών.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs)

Sustainable Development logo

Το 2015 τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) θέσπισαν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Σκοπός τους είναι η επίτευξη οικονομικής προόδου και ευημερίας για όλους, με παράλληλη μέριμνα για την κοινωνική δικαιοσύνη και για το περιβάλλον.

Συνεισφέρουμε άμεσα στην επίτευξη 10 συγκεκριμένων στόχων μέσα από δραστηριότητες που υλοποιούμε ή σχεδιάζουμε για το μέλλον:

sustainable goals 

Κατά τη χαρτογράφηση της συνεισφοράς μας, λαμβάνουμε υπόψη τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες της αλυσίδας αξίας μας. Συμβάλλουμε έμμεσα στην προώθηση όλων των στόχων, καθώς οι 17 στόχοι είναι αλληλένδετοι και επηρεάζουν ο ένας τον άλλον.

Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων του ΟΗΕ

Principles for Repsonsible Investement logo

Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει συνυπογράψει την πρωτοβουλία του ΟΗΕ για τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (Principles for Responsible Investment – PRI). Οι 6 αρχές προσφέρουν μια σειρά πιθανών τρόπων για την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις επενδύσεις, με στόχο ένα πιο βιώσιμο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Έτσι, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να ενσωματώνουμε παραμέτρους ESG στην ανάλυση επενδύσεων, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις πρακτικές ενεργού ιδιοκτησίας.

Net Zero Banking Alliance

UN environment programme logo

Το 2023 γίναμε η 1η ελληνική τράπεζα που συνυπόγραψε τις δεσμεύσεις της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για Μηδενικές Καθαρές Εκπομπές (Net-Zero Banking Alliance). Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την κλιματική ουδετερότητα στον τραπεζικό κλάδο, και υλοποιείται στο πλαίσιο των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής UNEP FI (UN Principles for Responsible Banking – PRB). Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει και να επιταχύνει τις στρατηγικές για μείωση των εκπομπών άνθρακα, μέσα από ένα διεθνές πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Global Sustain

global sustain

Η Global Sustain προσφέρει καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την εταιρική ευθύνη, τις ESG επενδύσεις και την υπεύθυνη χρηματοδότηση. Έτσι βοηθάει τα μέλη της να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους με βάση το τρίπτυχο οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική υπευθυνότητα και περιβαλλοντική ευθύνη (triple bottom line).


Συμμετέχουμε στη Global Sustain από το 2008.

CSR Hellas

CSR logo

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – CSR Hellas είναι ένα δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου. Στόχος του είναι να προωθήσει την έννοια και την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη στρατηγική και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, κάθε μεγέθους και κλάδου.

Είμαστε μέλος του CSR Hellas από το 2007. Συμμετέχουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες του που στοχεύουν στην εκπαίδευση των επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Greek Union of Banks logo

Συμμετέχουμε στην Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πράσινης Τραπεζικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Η Επιτροπή ασχολείται με θέματα τραπεζικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, όπως:

  • Συνεργασία του χρηματοπιστωτικού τομέα με την πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI).
  • Εκπροσώπηση των τραπεζών σε ομάδες εργασίας, και εκδηλώσεις προβολής και ενημέρωσης.
  • Διαμόρφωση θέσεων και γνώμης των τραπεζών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.