Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Λειτουργούμε σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο και τους κώδικες δεοντολογίας, και διασφαλίζουμε την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Ήδη από το 2019 αναπτύξαμε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. Στόχος μας είναι η παρακολούθηση και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών μας. Έτσι, εφαρμόζουμε στοχευμένες ενέργειες για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την ανακύκλωση.

Από το 2021, προσθέσαμε στις περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις μας την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης κατά ISO 14064, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Επιπλέον, αναπτύξαμε την πρώτη μας Περιβαλλοντική Δήλωση σύμφωνα με το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΕ (EMAS) και την υποβάλαμε στο Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Συνδυάζουμε τραπεζικά προϊόντα με την προστασία του περιβάλλοντος

Με υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση, σχεδιάζουμε και προσφέρουμε βιώσιμα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως ειδικά σχεδιασμένα πράσινα δάνεια, e-statements και online προϊόντα για ιδιώτες πελάτες.

Οι χρηματοδοτικές λύσεις μας με περιβαλλοντικό προσανατολισμό δίνουν τη δυνατότητα σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις να επενδύουν σε δράσεις για:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών τους.

Επιπλέον, ενσωματώνουμε μη χρηματοοικονομικά περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των πιστοδοτήσεών μας.

Προσφέρουμε σε πελάτες του Private Banking ισχυρά κίνητρα για να πραγματοποιούν επενδύσεις με περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μέσα από τα επενδυτικά προϊόντα μας συμβάλλουμε στην αποκατάσταση δασών στην Ελλάδα

Διασφαλίζουμε την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής μας

Με στόχο την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη τήρηση της Πολιτικής μας από όλους τους εργαζόμενούς μας, οργανώνουμε προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσής τους. Έτσι, οι άνθρωποί μας αποκτούν γνώση για τα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν την Alpha Bank, με σκοπό τη διαμόρφωση και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικολογικής τους συνείδησης.

Επιπλέον, βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο για ζητήματα βιωσιμότητας με τους μετόχους, τους πελάτες, τους συνεργάτες μας, αλλά και την πολιτεία. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των δράσεών μας για το περιβάλλον.

Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Προωθούμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα από ολοκληρωμένη ενημέρωση. Παρακολουθούμε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις μας, και συμμορφωνόμαστε με διεθνή πρότυπα και κανόνες για να παρέχουμε πλήρεις και αξιόπιστες γνωστοποιήσεις.
ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ESG