Αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και θέτουμε μετρήσιμους στόχους

Μέσα από σαφείς και μετρήσιμους στόχους, εξετάζουμε και παρακολουθούμε τις επιπτώσεις μας και στους 3 πυλώνες ESG.

Προάγουμε την υπεύθυνη τραπεζική και τις υπεύθυνες επενδύσεις

Βασικό στοιχείο για να προάγουμε την υπεύθυνη τραπεζική και τις υπεύθυνες επενδύσεις  είναι η στρατηγική βιώσιμης χρηματοδότησης. Προβλέπει τον σχεδιασμό συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό να στηρίξουμε τη μετάβαση των πελατών μας σε επιχειρηματικά μοντέλα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και τις επενδύσεις σε τεχνολογίες μείωσης του άνθρακα και προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσουμε και ένα οικοσύστημα ESG συνεργατών, για να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την πράσινη μετάβαση.

Για να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά τη στρατηγική μας, και να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και τις δεσμεύσεις μας για τη βιωσιμότητα, έχουμε θεσπίσει το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Sustainable Finance Framework), με στόχο να κατευθύνουμε κεφάλαια σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης:

  • Ενσωματώνει περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
  • Ορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία για την ταξινόμηση των χρηματοοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών μας ως βιώσιμες.

Έτσι, μπορούμε να ενισχύσουμε τις πράσινες χρηματοδοτήσεις και να έχουμε θετική επίδραση στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) και τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Για να προάγουμε τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, λάβαμε εξωτερική αξιολόγηση για το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης από την ISS Corporate Solutions, η οποία συνάδει με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

Σκοπός είναι να ανταποκριθούμε στις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις ανάγκες των πελατών μας, καθώς και να βελτιώσουμε τον θετικό αντίκτυπο του χαρτοφυλακίου μας στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Ανακαλύψτε τους ESG πυλώνες

Φροντίζουμε για ένα βιώσιμο μέλλον, στηρίζουμε την κοινωνία και στοχεύουμε σε αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. 

Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Προωθούμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα από ολοκληρωμένη ενημέρωση. Παρακολουθούμε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις μας, και συμμορφωνόμαστε με διεθνή πρότυπα και κανόνες για να παρέχουμε πλήρεις και αξιόπιστες γνωστοποιήσεις.
ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ESG