Διασφαλίζουμε την τήρηση των κανονισμών

Δεσμευόμαστε να ακολουθούμε αυστηρά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και μεριμνούμε για τον περιορισμό των κανονιστικών κινδύνων. Για τον λόγο αυτόν, βασίζουμε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες όλου του προσωπικού και των διευθύνσεων της Alpha Services and Holdings σε σαφείς πολιτικές, ενώ τη συμπεριφορά όλων διέπει ο αναλυτικός Κώδικας Δεοντολογίας μας.

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ως 2η γραμμή άμυνας απέναντι σε κινδύνους από τη μη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, έχουμε εντάξει από το 2006 στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου μας τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ρόλος της είναι να:

  • Εποπτεύει την έγκαιρη, πλήρη και διαρκή συμμόρφωση του Ομίλου μας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
  • Εντοπίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται τον κανονιστικό κίνδυνο στον οποίο μπορεί να εκτεθεί η  Alpha Services and Holdings.
  • Αναλαμβάνει την αποτελεσματική διαχείριση των κανονιστικών κινδύνων.

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης εφαρμόζει συστηματική μεθοδολογία και εισηγείται βελτιώσεις σε περίπτωση αποκλίσεων. Έτσι, μεριμνά για τον καθορισμό και την παρακολούθηση των δεικτών μέτρησης απόδοσης και κινδύνου (KPIs, KRIs), για να υπολογίζει τον υπολειπόμενο κανονιστικό κίνδυνο (compliance residual risk). Επίσης, διαμορφώνει το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κανονιστικών κινδύνων (compliance risk appetite framework).

Διοικητικά, η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή – Chief Risk Officer και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.