Σαφής διοικητική διάρθρωση και ξεκάθαρες πολιτικές

Βασίζουμε τη διοικητική διάρθρωση της Alpha Services and Holdings στις αξίες της ακεραιότητας και της διαφάνειας. Ο ορθολογικός καταμερισμός των αρμοδιοτήτων διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων μας. Με ξεκάθαρες πολιτικές και συμπεριληπτικούς κώδικες, ορίζουμε τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς που ισχύουν για όλους, και διασφαλίζουμε τη νομιμότητα και την αξιοπιστία μας.

Δεσμευόμαστε για ορθολογική διοίκηση

Με βέλτιστη ιεραρχική δομή και αποτελεσματική εφαρμογή κωδίκων και πολιτικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιό μας

Η διαχείριση των εργασιών μας και η εκπροσώπησή μας έναντι τρίτων είναι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη του καθορίζουν και επιβλέπουν τους μηχανισμούς διακυβέρνησης, με σκοπό τη συνετή και αποτελεσματική διοίκηση. Κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και πείρα σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική μας.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Οι επιτροπές μας

Επιτροπές ΔΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει 4 επιτροπές, που συνδράμουν στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων. Έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Επιτροπή Διοίκησης: Η Εκτελεστική Επιτροπή ενεργεί ως συλλογικό εταιρικό όργανο. Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται με Πράξη του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι κώδικες και οι πολιτικές μας

Θεσπίζουμε τη βιώσιμη διακυβέρνηση με κώδικες και πολιτικές που διασφαλίζουν την αξιοπιστία  των διαδικασιών μας, και τις σχέσεις μας με τους μετόχους και τους πελάτες μας.

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας, ορίζουμε κανόνες ορθής συμπεριφοράς για τη διοίκηση και τους ανθρώπους μας. Οι κανόνες μας βασίζονται στη διαφάνεια, την ισότιμη μεταχείριση και τη συμπεριληπτικότητα.

Οργανόγραμμα

Με σκοπό να είναι πιο κατανοητή η δομή και ο τρόπος κατανομής των λειτουργιών και των ευθυνών της διοίκησης, καταρτίσαμε σαφές Οργανόγραμμα. Απεικονίζει με σαφήνεια την ιεραρχία των προσώπων και των διοικητικών οργάνων μας.
ΕΞΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ