Διαχειριζόμαστε όλες τις κατηγορίες κινδύνων

Πιστωτικός κίνδυνος

Θωρακιζόμαστε απέναντι στην ενδεχόμενη αδυναμία των δανειοληπτών ή των αντισυμβαλλόμενων να αποπληρώσουν μέρος ή το σύνολο των οφειλών τους. Πρωταρχικός στόχος μας είναι να παρακολουθούμε συνεχώς και συστηματικά το δανειακό χαρτοφυλάκιο, και να διατηρούμε τα πιστοδοτικά ανοίγματα εντός των αποδεκτών συνολικών ορίων ανάληψης κινδύνων. 

Το πλαίσιο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου βασίζεται σε μια σειρά διαδικασιών πιστωτικής πολιτικής, συστημάτων και υποδειγμάτων μέτρησης, παρακολούθησης και ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου. 

Επανεξετάζουμε συνεχώς τα υποδείγµατα, για να διασφαλίζουμε ότι: 

 • Εναρμονίζονται µε το ισχύον θεσµικό και εποπτικό πλαίσιο.  
 • Προσαρμόζονται στις εκάστοτε οικονοµικές συγκυρίες.  
 • Ανταποκρίνονται στη φύση και έκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. 

Κίνδυνος αγοράς

Προλαμβάνουμε την πιθανή ζημία που προκύπτει από δυσμενείς εξελίξεις στην τιμή ή από τη μεταβλητότητα στις αγορές επιτοκίων.  

Οι πολιτικές μας στοχεύουν στη δημιουργία αρχών και ενός ισχυρού πλαισίου για τους κινδύνους αγοράς σε 2 χαρτοφυλάκια:  

 • Εμπορικό, που αφορά τον έλεγχο κινδύνου σε συναλλαγές μεταξύ των μονάδων Διαχείρισης Διαθεσίμων και των τοπικών μονάδων ανά χώρα.  
 • Τραπεζικό,  που περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό και τον επιτοκιακό κίνδυνο. 

Κίνδυνος ρευστότητας

Διασφαλίζουμε τη δυνατότητά μας να διατηρούμε επαρκή ρευστότητα για την εκπλήρωση των προγραμματισμένων ή έκτακτων συναλλακτικών μας υποχρεώσεων.  

Κάθε μήνα πραγματοποιούμε ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, για σκοπούς ρευστότητας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Κινδύνου Ρευστότητας (Liquidity Risk Policy). 

Κλιματικός και Περιβαλλοντικός, Κοινωνικής Ευθύνης και Διακυβέρνησης (ESG) Κίνδυνος  

Ευθυγραμμιζόμαστε με τις επικρατούσες εποπτικές κατευθύνσεις και ενσωματώνουμε στο Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων μας τον Κλιματικό και Περιβαλλοντικό, Κοινωνικής Ευθύνης και Διακυβέρνησης Κίνδυνο, που μπορεί να αφορά:  

 • Κίνδυνο μετάβασης.  
 • Φυσικό κίνδυνο. 

Ο Κλιματικός και Περιβαλλοντικός, Κοινωνικής Ευθύνης και Διακυβέρνησης Κίνδυνος ενδέχεται να εκδηλωθεί μέσα από άλλους τύπους κινδύνων, όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο ρευστότητας και λειτουργικό κίνδυνο.  

Παρακολουθούμε το εξελισσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις εξελίξεις του κλάδου και προσαρμόζουμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας. 

Λειτουργικός κίνδυνος

Προσπαθούμε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις που οφείλονται σε:  

 • Ανεπάρκεια ή αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων.  
 • Ανθρώπινο παράγοντα, εκούσια ή ακούσια.  
 • Εξωτερικά γεγονότα.  

Ακολουθούμε την τυποποιημένη προσέγγιση στον υπολογισμό των κεφαλαίων για τον λειτουργικό κίνδυνο και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους ποιοτικούς όρους της. Με στόχο να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά τον λειτουργικό κίνδυνο, υλοποιήσαμε ένα Πλαίσιο Λειτουργικού Κινδύνου.  

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ορίζει την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. Η Επιτροπή συμβάλλει στην υιοθέτηση ενός ξεκάθαρου πλαισίου διάθεσης ανάληψης κινδύνων που αφορούν:

 • Στρατηγική.
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού.
 • Διαχείριση κεφαλαίων και ρευστότητα.
 • Αποδοχές.
 • Θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ελέγχου για την εφαρμογή μέτρων περιορισμού κινδύνων, αλλά και διορθωτικών μέτρων.

Διαβάστε αναλυτικά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.

Διευθύνσεις Διαχείρισης Κινδύνων

Με στόχο την υλοποίηση και παρακολούθηση του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων και με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, δημιουργήσαμε εξειδικευμένες μονάδες. Μπορείτε να δείτε τις μονάδες διαχείρισης κινδύνων στο Οργανόγραμμά μας.  

Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Προωθούμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα από ολοκληρωμένη ενημέρωση. Παρακολουθούμε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις μας, και συμμορφωνόμαστε με διεθνή πρότυπα και κανόνες για να παρέχουμε πλήρεις και αξιόπιστες γνωστοποιήσεις.
ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ESG