Η μετοχική βάση της Alpha Services and Holdings, με στοιχεία 31.01.2024, αποτελείται από περίπου 107.000 επενδυτές.

Η διάρθρωση της συνθέσεως των μετόχων την 31.01.2024 είχε, για περιγραφικούς (μη κανονιστικούς) σκοπούς ως εξής: 

                                                                  Μετοχική σύνθεση

Κλιμάκια  Μέτοχοι   Πλήθος Μετοχών ΠΟΣ.% Μετοχών
1 - 10000 101.963 59.763.399 2,54
10001 - 50000 3.861 86.209.504 3,67
50001 - 150000 874 74.542.281 3,17
150001 - 1000000 523 204.933.652 8,71
1000001 - μετοχές 265 1.926.248.835 81,91
Σύνολο  107.486 2.351.697.671 100,00