Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 9

Οπαρών Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(Ε.Κ.Ε.) είναι ο έβδομος κατά σειρά απολογισμός Ε.Κ.Ε. της
AlphaBankΑ.Ε. (εφεξής η “Τράπεζα” ή “AlphaBank”) σε
ανεξάρτητη έκδοση και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τo διεθνώς
αναγνωρισμένο πρότυπoGlobal Reporting Initiative -GRI G3
). Επιπλέον, ο παρών Απολογισμός
λαμβάνει υπ’ όψιν και τις αρχές τουAccountAbility’s Assurance
Standard, -ΑΑ1000 (
) που στηρίζονται
στην “ένταξη των συμφερόντων των ενδιαφερομένων
μερών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων” (
Inclusivity
),
στον “καθορισμό των σημαντικότερων ζητημάτων για την
Τράπεζα (Ουσιαστικότητα)” (
Materiality
) και στην “Ανταπόκριση
(
Responsiveness)
της Τραπέζης στις ανάγκες και προσδοκίες των
ενδιαφερομένων μερών”.
Γιαπέμπτη συνεχή χρονιά, η εκπόνηση τουΑπολογισμού
Ε.Κ.Ε. αξιοποίησε και το Συμπλήρωμα τουΚλάδου των
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Sector
Supplement) τουGlobal Reporting Initiative (GRI), που
αποτελεί το πιο εξειδικευμένο πρότυπο για ταπεριεχόμενα του
απολογισμού εταιριών του τραπεζικού κλάδου. Η επιλογή των
ζητημάτων που θεωρούνται σημαντικότερα για τη λειτουργία
της Τραπέζης έγινε με γνώμονα το εν λόγω συμπλήρωμα και
τις κατευθυντήριες αρχές τουGRI, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις
τάσεις στην αντιμετώπιση θεμάτων Ε.Κ.Ε. και την ανάγκη των
ενδιαφερoμένων μερών γιαπληροφόρηση όπως προκύπτουν
από τη συμμετοχή της Τραπέζης σε ενώσεις όπως το Ελληνικό
Δίκτυο για την ΕταιρικήΚοινωνική Ευθύνη, από το εσωτερικό
και το εξωτερικό περιβάλλον της Τραπέζης καθώς και από τη
διάδρασή της με τις ομάδες των ενδιαφερομένων μερών.
Σημειώνεται ότι ηAlphaBank είναι ανώνυμη εταιρία με κύριο
αντικείμενο τις Τραπεζικές Εργασίες, ενώ εδρεύει στην Αθήνα και
συγκεκριμένα στην οδό Σταδίου 40, 102 52.
ΟΑπολογισμός Ε.Κ.Ε. 2013 απευθύνεται σε όλα τα
ενδιαφερόμεναμέρη της Τραπέζης και αναφέρεται στη
δραστηριότητά της στην Ελλάδα, κατά τη χρονικήπερίοδο
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31Δεκεμβρίου 2013, εκτός εάν
σημειώνεται διαφορετικά.
Η σημαντικότερηπρόκληση τουΑπολογισμού Ε.Κ.Ε. 2013
ήταν η αναφορά των ενοποιημένων στοιχείων όπως αυτά
προέκυψαν μετά την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης από τον
Όμιλο της AlphaBank. Δεν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στις
μεθόδους μετρήσεως και στο πλαίσιο αναφοράς σε σχέσημε τον
Απολογισμό Ε.Κ.Ε. AlphaBank 2012.
Στην παρούσα έκδοση, παρατίθενται στοιχεία και των δύο
προηγουμένων ετών (2011 και 2012), τα οποία, ωστόσο,
αφορούν μόνο την AlphaBank, καθώς λόγω τηρήσεως
διαφορετικών στοιχείων και μεθόδων μετρήσεως, η Τράπεζα
δεν προέβη σε ενοποίηση των στοιχείων της AlphaBank και της
Εμπορικής Τραπέζης για τις χρονιές αυτές.
Επίσης, η Τράπεζα συνεχίζει τη διασφάλισηπεριορισμένου
εύρους τουΑπολογισμού με την ανάθεση των σχετικών
εργασιών στηνKPMG Σύμβουλοι Α.Ε., ΕλληνικήΑνώνυμη
Εταιρεία, και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιριών-
μελών της KPMG συνδεδεμένων με τηνKPMG International
Cooperative (“KPMG International”), ενός ελβετικού νομικού
προσώπου. Στο τέλος τουΑπολογισμού, παρέχονται πληροφορίες
για την εργασία της KPMG καθώς και η σχετική Έκθεση
Διασφαλίσεως Περιεχομένου.
Τα τελευταία έτη το μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και
η σημαντική αύξηση τουμεγέθους της Τραπέζης, κατόπιν της
συγχωνεύσεως με την Εμπορική Τράπεζα, δημιούργησε νέες
συνθήκες για την AlphaBank. Η Τράπεζα, ανταποκρινόμενη στις
νέες συνθήκες, προχώρησε σε αναθεώρηση των στόχων της.
Ηπροετοιμασία τουπραγματοποιήθηκε από ειδική ομάδα
Στελεχών προερχόμενη από διάφορεςΜονάδες της Τραπέζης,
υπό τον συντονισμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα τελικά
κείμενα επιμελήθηκε η Εταιρική Επικοινωνία. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις, σχόλια και υποδείξεις για
τον Απολογισμό Ε.Κ.Ε. 2013, ως ακολούθως:
ΕταιρικήΚοινωνική Ευθύνη
AlphaBank
Σταδίου 40, 102 52ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.: 210 326 2431
Fax: 210 326 2439
E-mail: csr2@alph
a.gr
Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...88
Powered by FlippingBook