Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 7

Επιστολή
Διευθύνοντος Συμβούλου
Παρά τις δυσκολίες του έτους 2013, με ενιαία στρατηγική,
ηAlphaBank προχώρησε πρώτη τον Ιούνιο στην
ανακεφαλαιοποίησή της, διασφαλίζοντας έτσι τον ιδιωτικό της
χαρακτήρα και ενισχύοντας τις προοπτικές ανακάμψεως της
Ελληνικής Οικονομίας.
Παράλληλα, με ευαισθησία και αίσθηση της κοινωνικής μας
ευθύνης, πραγματοποιήσαμε και το 2013 τη δέσμευσήμας
γιαπροσφορά σημαντικού κοινωνικού έργου υποστηρίζοντας
πρωτοβουλίες, με έμφαση στην παιδεία, στον εθελοντισμό
και στην προβολή του ελληνικούπολιτισμού. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών είναι το πρόγραμμα
διανομής τροφίμων
“Χέρι Βοηθείας”
,
το πρόγραμμα
αποκαταστάσεως και συντηρήσεως γλυπτών έργων
“Οι φθορές
που πληγώνουν”
και οι πολλαπλές και τακτές εθελοντικές
κοινωνικές και περιβαλλοντικές εκδηλώσεις με προεξέχουσα
την
“Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank”
που
πραγματοποιείται κάθεΜάιο σε όλες τις χώρες όπου η Τράπεζα
έχει παρουσία και με συμμετοχές που ξεπερνούν τις 1.500.
Η υπευθυνότητα και η ακεραιότητα αποτελούν και θα συνεχίσουν
να αποτελούν βασικούς παράγοντες της λειτουργίας μας,
καθιστώντας την Τράπεζα σταθερό σημείο αναφοράς στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Δημήτριος Π. Μαντζούνης
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...88
Powered by FlippingBook