Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 27

Ενισχυόμενα Αναπτυξιακά
Προγράμματα
ΗAlphaBank παραμένει συνεπής στηφιλοσοφία της και
σε μία ακόμη δύσκολη χρονιά για το Ελληνικό Επιχειρείν
υποστηρίζει εμπράκτως τηΜικρομεσαία Επιχείρηση. Στο
πλαίσιο αυτό συμμετέχει ενεργά στην προώθηση των παρακάτω
Προγραμμάτων του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και
Αναπτύξεως (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.):
“Δράση ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση”
, μέσω
της οποίας διατίθενται συγχρηματοδοτούμενα δάνειαπρος
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με 50% άτοκη συγχρηματοδότηση,
για τη χορήγηση δανείωνΠαγίων και ΚεφαλαίουΚινήσεως.
Κατά το έτος 2013, εγκρίθηκαν 306 αιτήσεις συνολικού ύψους
Ευρώ 51,9 εκατ. ενώ το συνολικό ποσό εκταμιεύσεων έως την
31.12.2013 ανήλθε σε Ευρώ 22,52 εκατ.
“Δράση ΤΕΠΙΧ - Ταμείο Εγγυοδοσίας”
, μέσω της οποίας
παρέχονται δάνεια με την εγγύηση έως 80% του Ε.Τ.Ε.ΑΝ., για
την κάλυψη επενδυτικών σχεδίων και αναγκών κεφαλαίων
κινήσεως, αναπτυξιακού χαρακτήρα και έναντι εκχωρήσεως
επιχορηγήσεως.
Αναμένεται περαιτέρωπροώθηση τωνανωτέρωΔράσεων,
αφούηδιάθεσή τους λήγει την 31.12.2014, εκτός εάν ο
προϋπολογισμός τηςΔράσεως, αναλόγως της διοικητικής
Περιφέρειας, εξαντληθεί νωρίτερα.
Επιπλέον τωνανωτέρω, εντός του 2013η Τράπεζασυνεβλήθη
με τοΕ.Τ.Ε.ΑΝ. για τηνπραγματοποίηση του νέουΠρογράμματος
«ΕΓΓΥΗΣΗΕ.Τ.Ε.ΑΝΓΙΑ ΤΗΝΕΚΔΟΣΗΕ/ΕΥΠΕΡΜΕΣΑΙΩΝ,
ΜΙΚΡΩΝΚΑΙ ΠΟΛΥΜΙΚΡΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Τοπρόγραμμα λήγει
την 31.12.2014και αφορά την έκδοσηΕγγυητικώνΕπιστολών της
Τραπέζης ποσούEυρώ έως 150.000, με 50% εγγύηση τουΕΤΕΑΝ,
διάρκειας 22μηνών, για τηνκάλυψηαγορώνπρώτωνυλών,
εμπορευμάτωνήυπηρεσιών.
Τέλος, στο πλαίσιο της αντιμετωπίσεως των συνεπειών της
οικονομικής κρίσεως και για την ενίσχυση της ρευστότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανακοινώθηκε Κοινή Υπουργική
Απόφαση, με την οποία επιμηκύνθηκε η χρονική διάρκεια
αποπληρωμής των ήδη χορηγηθέντων δανείων κεφαλαίων
κινήσεως με την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ..
Στο πλαίσιο αυτό, ηAlphaBank και ηπρώην Εμπορική Τράπεζα,
πραγματοποίησαν 685 αναδιαρθρώσεις δανείων, συνολικού
ύψους Ευρώ 11,07 εκατ. ενώ το υπόλοιπο των δανείων αυτών
την 31.12.2013 ανήρχετο σε Ευρώ 4.89 εκατ..
ΗAlphaBankκατά το έτος 2013, ολοκλήρωσε επιτυχώς τη
συνεργασίαμε τοΕυρωπαϊκό ΤαμείοΕπενδύσεων (European
Investment Fund), προωθώντας τα
Προγράμματα JEREMIE (Joint
European Resources forMicro toMedium Enterprises),
τα
οποίαπροέβλεπαν τηδανειοδότησηΜικρομεσαίωνΕπιχειρήσεων
και ΕλεύθερωνΕπαγγελματιών, με 50%άτοκησυγχρηματοδότηση,
για τηνυλοποίηση των επενδυτικώνκαι αναπτυξιακώνσχεδίων
τους. Στοπλαίσιο τωνπρογραμμάτωναυτών εγκρίθηκαν
συνολικά, από την έναρξή τους, 760δάνεια, συνολικούύψους
Ευρώ 52,72 εκατ.,με υπόλοιπα την 31.12.2013, Ευρώ 24,88 εκατ..
Τέλος, και κατά το 2013 ηAlphaBank, σε συνεργασίαμε τον
ΟργανισμόΑσφαλίσεως ΕξαγωγικώνΠιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.),
προώθησε προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις το
Ασφαλιστικό
Πρόγραμμα “Εξωστρέφεια”.
Βάσει τουΠρογράμματος, ο
εξαγωγέας, έχοντας ασφαλιστεί από τον ΟΑΕΠ σε ποσοστό 80%
έναντι κινδύνου μηπληρωμής από τον αλλοδαπό εισαγωγέα,
απευθύνεται στην Τράπεζαπροκειμένου να εξασφαλίσει
χρηματοδότησημέσω τουπροϊόντος “AlphaΑνάπτυξη
Εξαγωγών” έως Ευρώ 500.000, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα
ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής χωρίς απαίτηση γιαπαροχή
εμπράγματων εξασφαλίσεων. Βασική επιδίωξη της Τραπέζης και
για το νέο έτος παραμένει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της Ελληνικής εξαγωγικής επιχειρήσεως και η ενδυνάμωση της
εξαγωγικής της δραστηριότητας.
Επενδυτικά και Τραπεζικά Προϊόντα
Στο επίπεδο της επενδυτικής τραπεζικής, η Τράπεζαδιέθεσε και
το 2013, σεΠελάτες της υπηρεσίας PrivateBankingΑμοιβαία
Κεφάλαιακαι Exchange TradedFunds (ETFs), που επενδύουνσε
επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, διαχείρισηυδάτινωνπόρων, ρύπωνκαι λυμάτων.
Σημειώνεται ότι τοσυνολικόποσόπου επενδύθηκε σε τέτοιου
είδους επενδυτικάπροϊόντα το 2013ανήλθε σε Ευρώ 6.420.000.
Υπεύθυνες Επενδύσεις
Κατά τη διάρκεια του 2013, ηΔιεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής
της AlphaBank και ηπρώην Εμπορική Τράπεζα εξέτασαν
συνολικά 6 νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςως
κατωτέρω:
ΈργαΑ.Π.Ε. που εξετάστηκαν: δύο (2) Θερμικά ηλιακά και
τέσσερα (4) Αιολικά
Έργαπου έλαβαν έγκριση χρηματοδοτήσεως: δύο (2) Αιολικά
Έργαπου χρηματοδοτήθηκαν: μηδέν (0)
Έργαπουαπορρίφθηκαν γιαπεριβαλλοντικούς λόγους: μηδέν (0)
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο εγκρίσεως χρηματοδοτήσεως
έργων, η Τράπεζα έχει καθιερώσει ως προαπαιτούμενα τη
διενέργειαμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και την
ΈγκρισηΠεριβαλλοντικών Όρων από τις αρμόδιες Αρχές.
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
27
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...88
Powered by FlippingBook