Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 26

Στήριξη των Νοικοκυριών
Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η Τράπεζα
δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία στην αγορά της καταναλωτικής
πίστεως κατά το προηγούμενο έτος.
Η Τράπεζα έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των
οφειλών σε καθυστέρησημέσωπρογραμμάτων αποπληρωμής
που αποσκοπούν στη στήριξη των πελατών της και κατάφερε
να επιτύχει θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, το 2013
συνεχίσθηκε η διάθεση τουπρογράμματος
“Alpha Διευκόλυνση”
το οποίο, μέσω της σημαντικής μειώσεως της μηνιαίας
καταβολής και της ρυθμίσεώς της βάσει των δυνατοτήτων των
πελατών, συμβάλλει στον καλύτερο προγραμματισμό και έλεγχο
των οφειλών τους σε καταναλωτικά δάνεια.
Κατά το 2013 η Τράπεζα συνέχισε, σε συνεργασίαμε το
ΥπουργείοΠεριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ναπαρέχει το πρόγραμμα
“Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον”
,
που επιδοτείται μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας
και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) - πρώην Ταμείο ΕγγυοδοσίαςΜικρών
και ΠολύΜικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) - και προσφέρει
τη δυνατότητα ενεργειακής αναβαθμίσεως της κατοικίας, με
ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και ευελιξία στην αποπληρωμή.
Στήριξη των Επιχειρήσεων
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013, ηπαρατεταμένη ύφεση
συνέχισε να δυσκολεύει τις επιχειρήσεις στην εξυπηρέτηση των
δανειακών τους υποχρεώσεων. Με στόχο τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας τωνΜικρών Επιχειρήσεων η Τράπεζα εστίασε
στο πρόγραμμα ενισχύσεώς τους με τη σειράπροϊόντων
“Alpha
Στήριξη”
και
“Alpha Ρύθμιση”
για την αναδιάρθρωση και
ρύθμιση των επιχειρηματικών τους οφειλών, προσαρμόζοντάς τις
με σκοπό την παροχή ευέλικτων και εξατομικευμένων λύσεων.
Το υπόλοιπο των δανείων σε
Μικρές Επιχειρήσεις
και
Ελεύθερους Επαγγελματίες
, μετά την ενσωμάτωση του
αντίστοιχου χαρτοφυλακίου της πρώην Εμπορικής Τραπέζης,
ανήρχετο την 31.12.2013 στο ποσό των Ευρώ 5,45 δισ.
Παράλληλα, ηAlphaBank, στοπλαίσιο της ενεργής
περιβαλλοντικής της πολιτικής συνέχισε ναστηρίζει τιςφιλικές
προς τοπεριβάλλον επενδύσεις μέσω του
“Alpha Πράσινες Λύσεις
- Οικολογική Επιχείρηση”
για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής
αναβαθμίσεως της επαγγελματικής στέγης και την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκώνσυστημάτων ισχύος έως 10kw. Επίσης, ενίσχυσε
τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές λύσεις, εμπλουτίζοντας τησειρά
προϊόντωνμε το “
Ecoλογικό Επιχειρείν”
της πρώηνΕμπορικής
Τραπέζης, για τη χρηματοδότησηδαπανών εγκαταστάσεως
φωτοβολταϊκώνπάρκωνμέχρι 500KW.
Μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον με βαθιά
ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας και πίεση στη ρευστότητα
του τραπεζικού συστήματος και των επιχειρήσεων, η Τράπεζα
συνέχισε και κατά το 2013 να στέκεται αρωγός στην προσπάθεια
των 6.389
Mεσαίων επιχειρήσεων - Πελατών της
με γνώμονα
τη διασφάλιση του χαρτοφυλακίου της σε συνάρτησηπάνταμε τη
σωτηρία - βιωσιμότητά τους.
Στοπλαίσιο του χαμηλούρυθμούπιστωτικής επεκτάσεως και
κατά το 2013σε συνδυασμόμε τησυνεχισθείσααπομόχλευση
του ισολογισμού για την τόνωση της ρευστότητας παράλληλα
με τηδιατήρηση τωνκαταθέσεων, οι συνολικές πιστοδοτήσεις
προς τις μεσαίες επιχειρήσεις μειώθηκανκατά 9%σε σχέση
με τηνπροηγουμένη χρήση (σύνολοπιστοδοτήσεωνΟμίλου
2013: Ευρώ 6,73δισ.) κυρίως λόγω της εξοφλήσεως δόσεων
μεσομακροπρόθεσμωνδανείων. Ωστόσο, εγκρίθηκανκαι νέα
χρηματοδοτικάόρια της τάξεως τωνΕυρώ 90 εκατ.
(κατάκύριο
λόγο)
για 183 νέουςΠελάτες - επιχειρήσεις πουπαρουσιάζουν
τραπεζικό ενδιαφέρον (κυρίως επιχειρήσεις με εξαγωγικό
προσανατολισμό, μεταποιήσεως προϊόντωνπρωτογενούς τομέα
και τουρισμού), και εκταμιεύθηκαν επιπλέονΕυρώ 136 εκατ.
περίπουμέσωπρογραμμάτωνΕΤΕπκαι ΤΕΠΙΧ.
Γιαμίαακόμη χρονιάδόθηκε ιδιαίτερηβαρύτηταστην
αποτελεσματικήδιαχείριση τουδανειακού χαρτοφυλακίου
με σκοπό την έγκαιρηδιάγνωσηκαι αντιμετώπιση των
προβλημάτων τωνμεσαίων επιχειρήσεων, ελήφθησανπεραιτέρω
εξασφαλίσεις και χρησιμοποιήθηκαν όλα ταδιαθέσιμα εργαλεία
(αναδιαρθρώσεις-ρυθμίσεις οφειλώναλλάκαι επικοινωνία-
εκπαίδευση-πειθώ), προκειμένουοι εν λόγω επιχειρήσεις να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2013,
πραγματοποιήθηκαν για
Μεγάλες Επιχειρήσεις-Πελάτες
της
AlphaBank μόνο, 40 συναλλαγές συνολικούποσού Ευρώ
1,75 δισ. περίπου, ήτοι 23% του δανειακού χαρτοφυλακίου
της Διευθύνσεως CorporateBanking. Επισημαίνεται ότι
οι αναφερόμενες συναλλαγές αφορούν σε τροποποιήσεις
υφισταμένων δανείων ή νέα δάνεια.
Την 31/12/2013 τα συνολικά υπόλοιπα της Διευθύνσεως
CorporateBanking (AlphaBank και Εμπορική Τράπεζα) ανήλθαν
σε Ευρώ10 δισ, συμπεριλαμβανομένων των Εγγυητικών
Επιστολών& ΕνεγγύωνΠιστώσεων.
Η συγχώνευση της Alpha Bank με την Εμπορική Τράπεζα που ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους
2013, αποτέλεσε ένα ακόμη ορόσημο στην πορεία της Τραπέζης. Με αυτό τον τρόπο, η Alpha Bank, έθεσε
τα θεμέλια προκειμένου να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι που τίθενται επί σειρά ετών με γνώμονα το
συμφέρον των Μετόχων, των Εργαζομένων και των Πελατών της αλλά και να συμβάλει στην ανάκαμψη της
οικονομίας της χώρας.
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
26
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...88
Powered by FlippingBook