Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 22

Μαζί για την Κοινωνία
Στόχοι που τέθηκαν στονΑπολογισμό του 2012
Επίτευξη εντός του 2013
Διατήρησηαποδόσεωςμέρους τωνκερδώνσε
κοινωνικούςσκοπούς.
ΔιετέθηποσόΕυρώ1.241.529σεκοινωνικούςσκοπούς.
Συνέχισηκαι διεύρυνση τηςστηρίξεώςμαςστον
πολιτισμό, μεστόχο τηνανάδειξη της ιστορίαςκαι
τηςπολιτιστικής ταυτότητας της χώραςκαι την
προβολήκαι διάδοση του ελληνικούπολιτισμού.
Στοπλαίσιο τουπρογράμματοςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης της Τραπέζης,
διετέθηποσόΕυρώ566.557σεπολιτιστικέςδράσειςκαι σεσωματεία,
συλλόγουςκαι τοπικέςαρχές για τηστήριξηπολιτιστικώνδράσεων.
Διοργανώθηκαν, από τηνAlphaBank, εκθέσεις, διαλέξειςκαι συναφείς
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις γιαμαθητέςσεΑθήνα, Ναύπλιοκαι Κέρκυρα,.
Ειδικές ιστοσελίδες γιαθέματαπολιτισμού:www.alphapolitismos.grκαι
Αύξηση τουαριθμού τωνΕργαζομένων της
ΤραπέζηςπουθασυμμετάσχουνστηνΗμέρα
ΕθελοντισμούΟμίλουAlphaBank.
Την26Μαΐου2013, πραγματοποιήθηκεσε επτάχώρες, ηΗμέραΕθελοντισμού
ΟμίλουAlphaBank, με τησυμμετοχήάνω των1.000 εθελοντών.
Στόχοι Απολογισμού 2013
Διατήρηση τουχορηγικούπρογράμματος για την εκπλήρωσηκοινωνικώναναγκών.
Συνέχισηκαι διεύρυνση τηςστηρίξεως τηςAlphaBankστονπολιτισμό, μεστόχο τηνανάδειξη της ιστορίαςκαι τηςπολιτιστικής ταυτότητας
της χώραςκαι τηνπροβολήκαι διάδοση του ελληνικούπολιτισμού.
Προώθηση της έννοιας τουΕθελοντισμούμέσω της ενημερώσεως τωνΕργαζομένωνκαι τηςαυξήσεως τωνσχετικώνπρογραμμάτων
και των ενεργειών.
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
22
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...88
Powered by FlippingBook