Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 21

Μαζί για το Περιβάλλον
Στόχοι που τέθηκαν στονΑπολογισμό του 2012
Επίτευξη εντός του 2013
Επέκταση της χρήσεωςανακυκλωμένουχάρτου
καλύπτοντας το10% τωνσυνολικώναναγκών
της Τραπέζηςσεφωτοτυπικόχαρτί εσωτερικής
χρήσεως.
Αντικατάσταση τουανακυκλωμένουφωτοτυπικούχάρτουΑ4μεάλλον τύπο
χάρτου (χαμηλής ενεργειακήςαναλώσεως, τύπου -ecoefficient 75gr).
Ημέσημηνιαίαανάλωσηανήλθεσεπερίπου19.500δεσμίδες των
500φύλλων. Επίσης, δενπεριλαμβάνεται τοχαρτί ειδικού τύπου, που
χρησιμοποιείται κατά τιςσυναλλαγέςστα ταμεία τωνΚαταστημάτωνκαι το
οποίοδεν είναι ανακυκλώσιμο.
Οακριβήςυπολογισμός τωνσυνολικώναναγκών της Τραπέζηςσεχαρτί είναι
τεχνικάδύσκολος.
Μείωση τηςκαταναλώσεως χάρτουγια εκτυπώσεις
και αποστολή ενημερωτικώνσημειωμάτωνκατά
20%μέχρι το2014.
Έχει ήδη ξεκινήσει προσπάθειαπεριορισμού των εκτυπώσεωνμέσω
ευαισθητοποιήσεως τωνΕργαζομένων,ώστενα εκτυπώνονται μόνοναρχεία,
ταοποία είναι απολύτωςαπαραίτητονα εκτυπωθούν, ενώ, προωθείται η
αναπλήρωση των ενημερωτικώνσημειωμάτωνμεσημειώματαηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, κατόπινσυμφωνίαςμε τονκάθεΠελάτη ξεχωριστά.
Συνέχιση τηςσυμμετοχήςκαι τηςυποστηρίξεώςμας
στηνπρωτοβουλία “Ώρα τηςΓης”.
HAlphaΒankσυμμετείχεγια5
η
συνεχήχρονιάστηνπρωτοβουλία “Ώρα της
Γης” και έσβησε ταφώτα, τοΣάββατο23Μαρτίου2013, στις 20.30και γιαμία
ώραστοΚεντρικόΚτηριακόΣυγκρότημά της.
Αύξηση, εντός τηςπροσεχούςδιετίας, κατά30%
τουποσοστού των εκπαιδευτικώνπρογραμμάτων
εξαποστάσεως, έναντι τουσυνολικούαριθμού
συμμετοχών τουΠροσωπικούσε εκπαιδευτικά
προγράμματα.
Το61% τουσυνόλου τωνσυμμετοχών (συμπεριλαμβανομένωνκαι
εκείνων τουweb training) αφορούσεσεe-learning εκπαίδευση το2013,
παρουσιάζονταςαύξηση36%.
Ναπεριοριστεί, κατά2% ετησίως, ηκατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειαςανά τ.μ. γραφειακώνχώρων.
Το2013, λόγω τηςσυγχωνεύσεως, υπήρξεμεγάληαύξηση τωνγραφειακών
χώρων. Παρόλααυτά τοπρόγραμμαμετρήσεως τηςκαταναλώσεως
ηλεκτρικής ενέργειαςστακτήριασυνεχίστηκε, καλύπτοντας το95,6% των
γραφειακώνχώρων. Στους χώρουςαυτούςη ετήσιακατανάλωση ενέργειας
ήταν146,8kWh/μ2, σημειώνονταςμείωσηκατά9%σεσχέσημε την
μετρούμενηκατανάλωση τουπροηγούμενουέτους.
Ναπεριοριστεί, κατά3% ετησίως, ηκατανάλωση
νερούανάΕργαζόμενο.
Ηπαρακολούθηση τουστόχουγια το2013δενήτανδυνατήλόγωσυνεχών
αλλαγώνστοναριθμόΕργαζομένωνκαι στοναριθμό τωνΚτηρίων, σταοποία
γίνονται μετρήσειςκαταναλώσεως νερού.
Ενημέρωση, εντός τηςπροσεχούςδιετίας, του100%
τωνΠρομηθευτώνμας για τιςπεριβαλλοντικές
αρχές λειτουργίας της Τραπέζηςκαι πιστοποίηση της
τηρήσεώς τους για το10% τουλάχιστον εξαυτών.
ΗΤράπεζαέχει ενημερώσει το100% τωνπρομηθευτών τηςΔιευθύνσεως
Προμηθειώνγια τηνπεριβαλλοντική τηςπολιτική, ενώμέρος των
προμηθευτών τηςΔιευθύνσεωςΠρομηθειών της Τραπέζης είναι
πιστοποιημένοι κατά τοπρότυποπεριβαλλοντικήςδιαχειρίσεως ISO14001.
Στόχοι Απολογισμού 2013
Αποκλειστικήχρήσηχαρτιού τύπουecoefficient 75gr γιαΑ4 εκτυπώσεις.
Συνέχιση τηςσυμμετοχήςκαι τηςυποστηρίξεως τηςπρωτοβουλίας “Ώρα τηςΓης”.
ΑνάπτυξηκώδικαΠρομηθευτών (SupplierCode) γιαθέματαΕταιρικήςΥπευθυνότητας.
Βελτίωση τωνμεθόδωνυπολογισμού τωνδεικτών / στοιχείων (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, νερούκ.λπ.) περιβαλλοντικής επιδόσεως.
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
21
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...88
Powered by FlippingBook