Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 20

Στόχοι Απολογισμού 2013
Στήριξηστις επιχειρήσεις -Πελάτες τηςAlphaBank,ώστενααντεπεξέλθουνστιςσύγχρονεςαπαιτήσεις τηςΕλληνικήςοικονομίας.
Προσφοράπροϊόντωνκαι Υπηρεσιώνπουανταποκρίνονται στιςανάγκεςκαι τιςπροσδοκίες τωνΠελατών.
Σταδιακήαύξηση, εντός τουέτους 2014, τουαριθμούκαι τωνυπηρεσιώνηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώςκαι τουποσοστούχρήσεως
τωνυπηρεσιώναυτών, κατά20%.
Μείωση τουχρόνου επιλύσεως τωνπαραπόνων τωνΠελατών.
Ενίσχυση τηςανταγωνιστικότητας τωνΕλληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Σταδιακήαύξηση τουποσοστού τωνΚαταστημάτων τουΔικτύου τηςAlphaBankπου είναι προσβάσιμασεάτομαμεκινητικέςδυσκολίες,
μεστόχο, το2015, ταπερισσότεραΚαταστήματα τουΟμίλουAlphaBankνακαταστούνπροσβάσιμασταάτομααυτά.
Μέριμνα,ώστε, έως το2015, ηπλειοψηφία τωνδικτύωνηλεκτρονικών τραπεζικώνυπηρεσιών τουΟμίλουAlphaBankνα είναι
προσβάσιμησεάτομαμεπροβλήματαοράσεωςήκαι ακοής.
Aνάπτυξηκαι προσφοράστιςαγορέςόπουδραστηριοποιούμεθα, επενδυτικώνπροϊόντωνμειωμένουπεριβαλλοντικούκαι κοινωνικού
κινδύνου.
Συνέχιση τηςπαροχής “πράσινων” τραπεζικώνπροϊόντων, και αύξηση τουποσοστού τωνπιστοδοτήσεωνσεπεριβαλλοντικάφιλικές
επενδύσειςκαι δραστηριότητες.
Μαζί για τους Ανθρώπους μας
Στόχοι που τέθηκαν στονΑπολογισμό του 2012
Επίτευξη εντός του 2013
Συστηματοποίησηκαι περαιτέρωδιεύρυνση, εντός της
προσεχούςδιετίας, τουδιαλόγουμε τουςΕργαζομένους
μαςμέσωδιενέργειας ερευνών ικανοποιήσεωςήάλλων
εστιασμένων ενεργειώνδιαλόγουμε τοΠροσωπικό της
ΤραπέζηςστηνΕλλάδακαι στο εξωτερικό.
Τοέτος 2013, πραγματοποιήθηκανσυναντήσειςμελών τηςΓενικής
ΔιευθύνσεωςμεΔιευθυντέςΚαταστημάτων.
Δεδομένης της εξαγοράς, κλιμάκιο τηςΔιοικήσεως επισκέφθηκε
Καταστήματα τηςπρώηνΕμπορικής Τραπέζηςκαι τηςAlphaBankσε
όλη τηνΕλλάδα.
Ενίσχυση τωνθεμάτωνβιώσιμηςαναπτύξεωςκαι εταιρικής
υπευθυνότηταςσεόλα τα εκπαιδευτικάπρογράμματα
νεοπροσληφθέντωνΥπαλλήλων.
Κατά τηδιάρκεια του2013, δενπραγματοποιήθηκαν τέτοιου είδους
σεμινάριασενεοπροσληφθέντες.
Στόχοι Απολογισμού 2013
Συστηματοποίησηκαι περαιτέρωδιεύρυνση τουδιαλόγουμε τουςΕργαζομένουςμαςμέσωδιενέργειας ερευνών ικανοποιήσεωςή
άλλων εστιασμένων ενεργειώνδιαλόγουμε τοΠροσωπικό της ΤραπέζηςστηνΕλλάδακαι στο εξωτερικό.
Διαμόρφωση ενός ενιαίουγια τουςΕργαζόμενους, πουπροέρχονται από τηνAlphaBankκαι τηνπρώηνΕμπορική, πλαισίου
ωφελημάτων, προσαρμοσμένοστιςσύγχρονεςανάγκες.
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
20
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...88
Powered by FlippingBook