Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 19

Μαζί για την Αγορά
Στόχοι που τέθηκαν στονΑπολογισμό του 2012
Επίτευξη εντός του 2013
Προσφοράπροϊόντωνκαι υπηρεσιώνπου
ανταποκρίνονται στιςανάγκεςκαι τιςπροσδοκίες των
Πελατώνμας.
Δημιουργία τηςAlphaBankEnterVisapayWaveμε τεχνολογία
contactless. Πρόγραμμα ιατρικήςκαλύψεωςAlphaΥγείαγιαΌλους
Προώθηση του εξειδικευμένουπροϊόντος “AlphaΠράσινεςΛύσεις–
Εξοικονόμησηκατ΄οίκον”
ΕμπλουτισμόςΠρογράμματοςΕπιβραβεύσεως Συναλλαγών -“Bonus” με
νέουςσυνεργάτες (π.χ. “ΙΚΕΑ”).
Εμπλουτισμός τωνμελών - ιδρυμάτων τουπρογράμματος εξαργυρώσεως
bonusπόντωνμενέαμέλη - ιδρύματα (π.χ. “ΑντιμετώπισηΠαιδικού
Τραύματος”, “ΜουσείοΓουλανδρήΦυσικής Ιστορίας”).
Σταδιακήαύξηση, εντός τουέτους 2013, τουαριθμού
και τωνυπηρεσιώνηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς
και τουποσοστούχρήσεως τωνυπηρεσιώναυτών,
κατά20%.
Προσθήκηπέντε (5) νέωνυπηρεσιώνσταΚέντραΑυτόματωνΣυναλλαγών
(ΚΑΣ), οι συναλλαγές τωνοποίωναυξήθηκανκατά22,4%
9,5%αύξηση τωνσυνδρομητών (σεσχέσημε το2012) πουχρησιμοποιούν
τιςυπηρεσίεςAlphaWebBanking.
Οι συναλλαγέςπουπραγματοποιήθηκανμέσω τωνδικτύωνηλεκτρονικής
τραπεζικήςαποτελούν το52,1% τουσυνόλου τωνσυναλλαγών της Τραπέζης.
Μείωση τουχρόνου επιλύσεως τωνπαραπόνων των
Πελατών.
Διενεργήθηκαν9.174διερευνήσειςυποθέσεωνσεΜονάδες της Τραπέζης,
ενώομέσοςόρος επιλύσεωςπαραπόνωνανήλθεσε20,1ημέρες.
Υποστήριξη τηςπρωτοβουλίας τηςΕυρωπαϊκής
Ενώσεως για τιςΜικροπιστώσεις (EUMicro-finance
Facility for businessstart-ups).
ΣυμμετοχήστοΠρόγραμμαJEREMIEγια τηδανειοδότησηΜικρομεσαίων
Επιχειρήσεωνκαι ΕλεύθερωνΕπαγγελματιών.
Σταδιακήαύξηση τουποσοστού τωνΚαταστημάτων
τουδικτύου τηςAlphaBankπου είναι προσβάσιμα
σεάτομαμεκινητικέςδυσκολίεςμεστόχο, το2015,
ταπερισσότεραΚαταστήματα της Τραπέζης να
καταστούνπροσβάσιμασταάτομααυτά.
Σεσύνολο598Καταστημάτων (Απρίλιος 2014), τα307 (51,3%) παρέχουν
πρόσβασησεάτομαμεκινητικέςδυσκολίες.
Μέριμνα,ώστε, έως το2015, ηπλειοψηφία των
δικτύωνηλεκτρονικών τραπεζικώνυπηρεσιών
της Τραπέζης να είναι προσβάσιμησεάτομαμε
προβλήματαοράσεωςήκαι ακοής.
Τοσύνολο τωνΑΤΜ της Τραπέζηςπροσφέρει υπηρεσίες, περιορισμένης
ωστόσο εμβέλειας, σεάτομαμεπροβλήματαοράσεως.
Εντός τηςπροσεχούςπενταετίας, ανάπτυξηκαι
προσφορά, στιςαγορέςόπουδραστηριοποιούμεθα,
επενδυτικώνπροϊόντωνμειωμένουπεριβαλλοντικού
και κοινωνικούκινδύνου
.
Στο επίπεδο της επενδυτικής τραπεζικής, ηΤράπεζαδιέθεσεκαι το2013,
σεΠελάτες τηςυπηρεσίαςPrivateBankingΑμοιβαίαΚεφάλαιακαι
ExchangeTradedFunds (ETFs), που επενδύουνσε επιχειρήσεις, οι οποίες
δραστηριοποιούνται σεανανεώσιμεςπηγές ενέργειας, διαχείρισηυδάτινων
πόρων, ρύπωνκαι λυμάτων. Τοσυνολικόποσόπου επενδύθηκεσε τέτοιου
είδους επενδυτικάπροϊόντα το2013ανήλθεσεΕυρώ6.420.000.
Συνέχιση τηςπαροχής “πράσινων” τραπεζικών
προϊόντων, και αύξηση, εντός τηςπροσεχούς
πενταετίας τουποσοστού τωνπιστοδοτήσεων
σεπεριβαλλοντικάφιλικές επενδύσειςκαι
δραστηριότητες.
1.
Συνεχίσθηκεηπροσφορά των “πράσινων” τραπεζικώνπροϊόντων “Alpha
ΠράσινεςΛύσεις” σε επιχειρήσειςκαι νοικοκυριά.
2.
Κατά τηδιάρκεια του2013, εξετάστηκαναπό τηΔιεύθυνσηΕπενδυτικής
Τραπεζικής της Τραπέζης, συνολικά6νέαέργαανανεώσιμωνπηγών
ενέργειας, από ταοποία εγκρίθηκαν τα2.
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
19
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...88
Powered by FlippingBook