Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 18

Στόχοι Απολογισμού
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013
ΗAlphaBank θέτει βραχυπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι
αντανακλούν τα σταθερά και σταδιακά βήματα της Τραπέζης στο
πλαίσιο της υλοποιήσεως της πολιτικής της, των δεσμεύσεων και
των προτεραιοτήτων της σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι στόχοι που
είχαν τεθεί στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
έτους 2012 και οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν το 2013 για την
επίτευξή τους, καθώς και οι στόχοι 2013.
Οι πίνακες ακολουθούν τη δομή τουΑπολογισμού Ε.Κ.Ε. 2013.
Τα τελευταία έτη το μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και
η σημαντική αύξηση του μεγέθους της Τραπέζης, κατόπιν της
συγχωνεύσεως με την Εμπορική Τράπεζα δημιούργησαν νέες
συνθήκες για την AlphaBank. Η Τράπεζα, ανταποκρινόμενη στις
νέες συνθήκες, προχωρά σε αναθεώρηση των στόχων της.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
και Alpha Bank
Στόχοι που τέθηκαν στονΑπολογισμό του 2012
Επίτευξη εντός του 2013
Λειτουργία, εντός τουέτους 2014, ενός νέουδιαδικτυακού τόπου
για την εταιρικήυπευθυνότητακαι τηβιώσιμηανάπτυξη της
AlphaBank.
Εγκρίθηκεκαι βρίσκεται σεπαραγωγήηδημιουργία
ηλεκτρονικήςπλατφόρμας για την ενημέρωσηκαι την
επικοινωνία τουΠροσωπικούσχετικάμεθέματα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνηςκαι εθελοντισμού.
Εισαγωγή ενόςολοκληρωμένου τυποποιημένουσυστήματος
καταγραφής τωνουσιωδώνθεμάτωνΕ.Κ.Ε. της Τραπέζηςκαι
παρακολουθήσεωςόλων τωνμηοικονομικών επιδράσεων
της ΤραπέζηςστηνΕλλάδακαι στοΔιεθνέςΔίκτυό της, μεβάση
καθορισμένουςδείκτες.
Έχει ξεκινήσει ημελέτηκαι η ενημέρωση τουΔιοικητικού
Συμβουλίουγια τονκαθορισμό τωνδεικτώνκοινωνικής/
περιβαλλοντικής επιδράσεως, στηβάσηδιεθνώς
αναγνωρισμένωνπροτύπωνκαι μεθοδολογιών.
Στόχοι Απολογισμού 2013
Λειτουργία, εντός τουέτους 2014, ενός νέουδιαδικτυακού τόπουγια την εταιρικήυπευθυνότητακαι τηβιώσιμηανάπτυξη τηςAlphaBank
μεστόχο την εσωτερικήδιαδραστική επικοινωνία των εργαζομένωνγιαθέματαΕ.Κ.Ε.
Ανάπτυξηδιαδικασίαςκαθορισμού τωνουσιωδώνθεμάτωνΕ.Κ.Ε. της Τραπέζης.
Προετοιμασία της Τραπέζης για τηνέκδοσηΑπολογισμούΕ.Κ.Ε. σύμφωναμε τιςοδηγίεςGRI G4.
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
18
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...88
Powered by FlippingBook