Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 17

Κύρια στοιχεία επιδόσεως
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013
Η επίδοση της AlphaBank σε θέματα ΕΚΕ, αντικατοπτρίζεται
συνοπτικά στον επόμενο πίνακα, όπουπαρουσιάζονται οι
βασικές παράμετροι για το 2013. Περισσότερες πληροφορίες για
τα στοιχεία αυτάπαρουσιάζονται στις αντίστοιχες ενότητες του
Απολογισμού.
Μαζί για τηνΑγορά
2013
Ποσόπου επενδύθηκεαπόΠελάτες της επενδυτικής τραπεζικής τηςυπηρεσίαςPrivateBankingΑμοιβαία
Κεφάλαιακαι ExchangeTradedFunds (ETFs), που επενδύουνσε επιχειρήσεις, οι οποίεςδραστηριοποιούνται
σεανανεώσιμεςπηγές ενέργειας, διαχείρισηυδάτινωνπόρων, ρύπωνκαι λυμάτων (εκ. Ευρώ)
6,4
Έργαανανεώσιμωνπηγών ενέργειαςπουέλαβανέγκρισηχρηματοδοτήσεωςαπό τηνΤράπεζα
2
Καταστήματα
629
Μαζί για τους Ανθρώπους μας
2013
Εργαζόμενοι
10.452
Γυναίκες εργαζόμενες (%)
52%
Εκπαίδευση (μέσοςόρος εκπαιδεύσεωςανά εργαζόμενοσεώρες)
16
Αριθμόςθανάτων
0
Αριθμός τραυματισμών
5
Δείκτηςαπουσιών (%)
1,8%
Μαζί για τοΠεριβάλλον
2013
Κατανάλωσηηλεκτρικής ενέργειας (kWh / μ
2
)
146,8
Εκπομπέςρύπωνδιοξειδίου τουάνθρακα (τόνοι / μ
2
)
0,126
Κατανάλωσηπόσιμουνερούαπόδίκτυαυδρεύσεως (μ
3
/ μ
2
)
0,25
Μαζί για τηνΚοινωνία
2013
Χορηγίες (εκ. Ευρώ)
1,24
Αιτήματαχορηγιώνπρος τηνAlphaBank
762
Αιτήματαχορηγιώνπου ικανοποιήθηκαναπό τηνAlphaBank
241
ΣυμμετοχέςΕργαζομένωνσε εθελοντικές εκδηλώσειςστηνΕλλάδα
984
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...88
Powered by FlippingBook