Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 16

Σημαντικά γεγονότα 2013 -
Διακρίσεις
Tην
1
η
Φεβρουαρίου 2013
ολοκληρώθηκε ημεταβίβαση του
συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης στην AlphaBank.
Την
10 Δεκεμβρίου 2013,
το
Bonus App
έλαβε βραβείοSilver
στην κατηγορία LocationBasedApplication των E-volution
Awards 2014 (θεσμός βραβεύσεως του ηλεκτρονικού επιχειρείν),
για την εφαρμογή “AlphaΒοnus” σε κινητά τηλέφωνα.
Την
19 Δεκεμβρίου 2013
, ξεκίνησε η εξυπηρέτηση των
Πελατών των Συνεταιριστικών τραπεζών Δωδεκανήσου, Ευβοίας
και ΔυτικήςΜακεδονίας.
Την
5 Φεβρουαρίου 2014
, ηAlphaBank έλαβε το πρώτο
βραβείο στην κατηγορία “ΒραβείοΚαλύτερης Εταιρίας 2013”
κατά την απονομή των επιχειρηματικών βραβείων ΧΡΗΜΑ–
Γεώργιος Ουζούνης.
Συμμετοχή σε Ενώσεις
και Οργανισμούς
Η Τράπεζα συμμετέχει σε Ενώσεις ή/και Οργανισμούς που
έχουνως αντικείμενο την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων
του τραπεζικού κλάδου ή είναι ευρύτερου κοινωνικού
ενδιαφέροντοςως ακολούθως:
1.
UNEP FI:
Πρόκειται
για την πρωτοβουλία
τωνΗνωμένων Εθνών
για την προώθηση της
αειφόρου αναπτύξεως με κεντρικό άξονα την προστασία του
περιβάλλοντος. ΗAlphaBank είναι μέλος της πρωτοβουλίας
αυτής από τον Ιανουάριο του 2007. Από το 2012 συμμετέχει,
μέσω εκπροσώπου της, στο νεοσυσταθέν Συμβούλιο
Κοινωνικών Θεμάτων (Social Issues Advisory Group).
2.
Ελληνικό Δίκτυο για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
Το
«ΕλληνικόΔίκτυο για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη» είναι ένα
δίκτυο επιχειρήσεων με τημορφή
μη κερδοσκοπικού σωματείου.
Στόχος του είναι ηπροώθηση της
έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ηπροβολή της
τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και προς το κοινωνικό
περιβάλλον. Από το 2012, συμμετέχει, μέσω εκπροσώπου της,
σε ομάδα έργου (αποτελούμενη από εκπροσώπους λοιπών
εταιριών-μελών του δικτύου), με σκοπό τη δημιουργία ενός
Οδηγού υπεύθυνης επιχειρηματικότητας γιαμικρομεσαίες
κυρίως επιχειρήσεις. Σκοπός αυτής της συμμετοχής είναι η
προώθηση τεχνογνωσίας και η ενίσχυση του διαλόγου γύρω από
τα ζητήματα κοινωνικής ευθύνης.
3.
Global Sustain:
Πρόκειται για
οργανισμό, ο οποίος προσφέρει
καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες
σε θέματαπου σχετίζονται με την
εταιρική κοινωνική ευθύνη και
την αειφόρο ανάπτυξη. Σταμέλη
της περιλαμβάνονται εταιρίες, μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
φορέα.
4.
Η Τράπεζα συμμετέχει και εκπροσωπείται σε διάφορες
Επιτροπές και Συμβούλια της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών,
της Τραπέζης της Ελλάδος και του ΣυνδέσμουΔιαφημιζομένων
Ελλάδος. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα συμμετέχει στην Επιτροπή
αειφόρου αναπτύξεως της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η
οποίαμεριμνά: α) για τη διαμόρφωση θέσεων και γνώμης
των τραπεζών σε θέματαπροστασίας τουπεριβάλλοντος
και αειφόρου αναπτύξεως, β) για τη συνεργασία του
χρηματοπιστωτικού τομέα με την πρωτοβουλία του
ΠεριβαλλοντικούΠρογράμματος τωνΗνωμένων Εθνών (UNEP
FI), γ) για την εκπροσώπηση των τραπεζών σε ομάδες εργασίας
και εκδηλώσεις προβολής και ενημερώσεως, καθώς και για
άλλα ζητήματα τραπεζικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με το
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
16
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...88
Powered by FlippingBook