Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 15

Μέτοχοι
ΤακτικήΓενικήΣυνέλευση
ΔιεύθυνσηΣχέσεωνμε
ΘεσμικούςΕπενδυτές (συνεχής
επικοινωνία)
Διασφάλιση
ικανοποιητικών
αποδόσεων
Ενημέρωσηγια
περιβαλλοντικέςκαι
κοινωνικές επιδόσεις της
Τραπέζης
ΔελτίοΤύπουκατά την
ανακοίνωση της νέας
ενοποιημένης Τραπέζης
ΑπολογισμόςΔραστηριοτήτων
(ετήσιος)
ΑπολογισμόςΕταιρικής
ΚοινωνικήςΕυθύνης (ετήσιος)
Οικονομικέςκαταστάσεις
Τραπέζηςκαι Ομίλου (τριμηνιαίες,
εξαμηνιαίες, ετήσιες)
Ενημέρωσηστοιχείων ιστοτόπου
Τραπέζης
Πελάτες
Περιοδικές έρευνες
ΙκανοποιήσεωςΠελατών
ΔιεύθυνσηΥποστηρικτικών
Λειτουργιών-Υπηρεσία
Πελατών (Call center) (συνεχής
επικοινωνία)
Περιοδικές έρευνες
ΕπικοινωνίαςκαιMarketing
Επικοινωνίαμέσω του
Επικοινωνίαδιά ζώσηςμε
τουςΠελάτεςκατά τηδιεξαγωγή
συναλλαγών (συνεχής
επικοινωνία)
Περιοδικήδιεξαγωγήμελετών
σκοπιμότητας γιααιτήματα
σχετιζόμεναμεΑΤΜ (εκτός
Καταστημάτων)
ΑνταγωνιστικάΠροϊόντα
ΥπεύθυναΠροϊόντακαι
Υπηρεσίες
Διασφάλιση των
καταθέσεων
Ποιότηταστην
εξυπηρέτηση
Ρυθμίσειςκαι νέαπροϊόντα
διευκολύνσεωςαποπληρωμής
δανείων
Συνεχήςαναβάθμισηυπηρεσιών
Εγκατάστασηνέων
μηχανημάτωνATMκαι κατάργηση
άλλων
Προσθήκηνέωνυπηρεσιώνστα
ΚέντραΑυτόματωνΣυναλλαγών
Αναβάθμιση τηςυπηρεσίας
AlphaWebBankingσχετικάμε τη
διαχείρισηπαγίων εντολών.
ΑπολογισμόςΔραστηριοτήτων
της Τραπέζης (ετήσιος)
Προμηθευτές
Ανταλλαγήπληροφοριών
Διασφάλισηαρμονικής
συνεργασίας
Σεβασμός τωνόρων
συναλλαγών
Συναντήσειςμε τουςβασικούς
προμηθευτές, μίαφορά τοέτος, για
επαναδιαπραγμάτευση τωνόρων.
Σωματεία - Σύλλογοι
και Λοιποί Φορείς
Συναντήσεις για ενημέρωση
ενεργειώνκαι ανταλλαγή
απόψεων τουλάχιστονμίαφορά
τονχρόνο.
Ενίσχυσηκαι υποστήριξη.
Υποστήριξηή/και δημιουργία
προγραμμάτωνκαι ενεργειών
π.χ.ΦιλοδασικήΈνωσηΑθηνών,
ΕΕΠΦ, Γραμμή ζωής.
Τοπικές Κοινότητες
Τακτική επικοινωνίαμέσω των
Καταστημάτων της Τραπέζηςπου
βρίσκονται σεόλη τηνΕλλάδα.
Διαρκής ενίσχυση των
τοπικώνκοινωνιών
Υποστήριξηφορέων
και Ιδρυμάτωνμέσω
χρηματικώνδωρεώνήμέσω
αποστολήςδιαφόρων ειδών
(π.χ. δωρεά τροφίμωνκαι
ελαιολάδου,ενδυμάτων,
ηλεκτρονικώνυπολογιστών,
βιβλίων, κ.λπ. )
Δημιουργία, συμμετοχήκαι
υποστήριξη τοπικών εθελοντικών
ενεργειώνσεπεριοχές εντόςκαι
εκτόςΑττικής
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...88
Powered by FlippingBook