Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 14

Ενδιαφερόμενα
Μέρη
Διάλογος
Απαιτήσεις
ενδιαφερομένων μερών
Ανταπόκριση της Τραπέζης
Επιχειρηματική
Κοινότητα
Συνεχήςσυμμετοχήστις:
ΕλληνικήΈνωσηΤραπεζών
ΕλληνικήΈνωση
Διαφημιζομένων
ΕλληνικόΔίκτυογια τηνΕ.Κ.Ε.
UNEPFI
VisaHellasboard
Διασφάλιση των
συμφερόντων τουκλάδου
Αντιμετώπιση ζητημάτων
τουκλάδου
Συμμόρφωσημενέα
πρότυπακαι κανόνεςστα
θέματαδημοσιοποιήσεως
μηχρηματοοικονομικών
πληροφοριώνκαι
διαφάνειας
ΣυμμετοχήΣτελεχώνσε
διατραπεζικές επιτροπές της
ΕλληνικήςΕνώσεως Τραπεζών
Συμμετοχή (μιαφορά τονμήνα)
στηνομάδα “Διαφάνειακαι
Διακυβέρνηση” στοπλαίσιο της
οποίαςδημιουργήθηκεo “Oδηγός
ΥπεύθυνηςΕπιχειρηματικότητας”
ΣυμμετοχήστοΣυμβούλιο
ΚοινωνικώνΘεμάτων (Social
IssuesAdvisoryGroup) τουUNEPFI
Χορηγικήυποστήριξη της
έρευναςπουδιεξάγει τοUNEP
FI σχετικάμε ταανθρώπινα
δικαιώματακαι τον τραπεζικό
κλάδο
Εργαζόμενοι
ΣύστημαΑξιολογήσεωςκαι
εξελίξεως (ετησίως)
Μηνιαίοπεριοδικό εσωτερικής
επικοινωνίας (“Μαζί”)
Συνεχής επικοινωνίαμε τον
αντιπροσωπευτικόΣύλλογο
Προσωπικού
Χώροςαμφίδρομης
επικοινωνίαςστοAlphaBank
Intranet γιαθέματαποιότητας
και ποιοτικής εξυπηρετήσεως
(συνεχής επικοινωνία)
Πολιτικήκαι Διαδικασία
ΑνωνύμωνΑναφορών
(Whistleblowing) γιασοβαρές
παρατυπίες, παραλείψεις
ήαξιόποινεςπράξειςπου
υπέπεσανστηναντίληψη
τουΠροσωπικού (συνεχής
επικοινωνία)
Διασφάλισηυγιούς,
ασφαλούςκαι αξιοκρατικού
εργασιακούπεριβάλλοντος
Διασφάλισηθέσεων
εργασίας
Ισορροπία
επαγγελματικήςκαι
προσωπικής ζωής
Ευκαιρίες
επαγγελματικήςκαι
προσωπικής εξελίξεως
Επιδόματα, καλύψειςκαι
υπηρεσίεςπρος τουςΥπαλλήλους
και ταμέλη τωνοικογενειών τους
Χορήγηση εισιτηρίωνστους
Εργαζομένουςκαι ταμέλη
τωνοικογενειών τους για
παρακολούθησηπαραστάσεων
καθώςκαι ξεναγήσειςσεΜουσεία,
ΠολιτιστικέςΕκθέσειςκ.α.
Ενιαίο, προσαρμοσμένοστις
σύγχρονεςανάγκες, πλαίσιο
ωφελημάτωνγια τοΠροσωπικό,
κατόπιν τωννέωνδεδομένων
πουέχουνπροκύψει από τη
συγχώνευση τηςAlphaBankμε
τηνπρώηνΕμπορικήΤράπεζα
“ΗμέρεςΕπικοινωνίας” του
προσωπικούσε εβδομαδιαίαβάση
Κράτος και
Κανονιστικές Αρχές
Διάλογοςκαι διαβουλεύσεις
με τιςκρατικέςαρχές (συνεχής
επικοινωνία).
Συμβολήστηνοικονομική
σταθερότητακαι ανάπτυξη.
Αύξησημετοχικούκεφαλαίου
Καθημερινή επικοινωνίαμε
ρυθμιστικέςαρχές
ΜΜΕ
ΔελτίαΤύπου–Συνεντεύξεις
Τύπου.
Διασφάλισησωστήςκαι
διαφανούς ενημερώσεως.
Διαχείρισηκρίσεωνήάλλων
επικοινωνιακώναναγκώνπου
προέκυψανμετά την εξαγορά.
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
14
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...88
Powered by FlippingBook