Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 13

πολιτικήΑνθρωπίνουΔυναμικού και τη συμμετοχή της Τραπέζης
ή Εταιριών τουΟμίλου σε άλλες εταιρίες. Το Συμβούλιο Εργασιών
συνέρχεται υπό την προεδρία τουΔιευθύνοντος Συμβούλου
τουλάχιστον μίαφορά την εβδομάδα. Συμμετέχουν οι Γενικοί
Διευθυντές, οι Εντεταλμένοι Γενικοί Διευθυντές, και ο Γραμματεύς
του Συμβουλίου. Κατάπερίπτωση συμμετέχουν και άλλα Στελέχη
ήΜέλη των Διοικήσεων Εταιριών τουΟμίλου, αναλόγως των
θεμάτων που συζητούνται. Το Συμβούλιο Εργασιών προβαίνει
σε επισκόπηση της αγοράς και των κλάδων της οικονομίας,
εξετάζει την πορεία των εργασιών και των νέων προϊόντων.
Αποφασίζει την πολιτική για την ανάπτυξη των Δικτύων και του
Ομίλου και καθορίζει την πιστωτικήπολιτική. Τέλος, αποφασίζει
για τη διαχείριση των διαθεσίμων, τα επιτόκια, τους όρους
καταθέσεων και χορηγήσεων και το Τιμολόγιο. Λεπτομέρειες
για τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την αποτελεσματική,
διαφανή και υπεύθυνη ΕταιρικήΔιακυβέρνηση της AlphaBank,
συμπεριλαμβανομένων της διοικήσεως και της εποπτείας, αλλά
και για τη διαχείριση των κινδύνων, υπάρχουν στονΚώδικα
Εταιρικής Διακυβερνήσεως, στον ΑπολογισμόΔραστηριοτήτων
της Τραπέζης καθώς και στην ιστοσελίδα της (
).
ΟΚώδικας Εταιρικής Διακυβερνήσεως ορίζει το πλαίσιο
και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διακυβέρνηση της
Τραπέζης και αναθεωρείται από τοΔιοικητικό Συμβούλιο. Στην
τελευταία αναθεώρησή του, που έγινε τονΝοέμβριο 2013,
ενσωματώθηκανως Παραρτήματα οι Κανονισμοί Λειτουργίας
των Επιτροπών Ελεγκτικής, Διαχειρίσεως Κινδύνων και
Αποδοχών τουΔιοικητικού Συμβουλίου. OΚώδικας Εταιρικής
Διακυβερνήσεως της AlphaBank ορίζει τα καθήκοντα και
κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ τουΔιοικητικού Συμβουλίου,
των Επιτροπών του, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των άλλων
Επιτροπών και Συμβουλίων της Τραπέζης και είναι αναρτημένος
στην ιστοσελίδα της Τραπέζης.
Ηπολιτική και οι επιδόσεις της Τραπέζης σε σχέσημε τα
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα Εταιρικής
Διακυβερνήσεως, καθώς και η γενικότερη διαχείριση των
ζητημάτων αειφορίας καθορίζονται από τοΔιοικητικό Συμβούλιο
ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων. ΟΚώδικας
Δεοντολογίας περιγράφει τις δεσμεύσεις και τις πρακτικές της
Τραπέζης όσον αφορά τις δραστηριότητές της, τη διοίκηση, τους
κανόνες συμπεριφοράς των Στελεχών και των Υπαλλήλων
μεταξύ τους αλλά και απέναντι στους συναλλασσομένους και
στουςΜετόχους. Με την εφαρμογή τουΚώδικαΔεοντολογίας και
των αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως, αλλά και τη λειτουργία
της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Κινδύνων και της Επιτροπής Αποδοχών, ηAlphaBank ενισχύει
αποτελεσματικά τις αρχές της ακεραιότητας και της διαφάνειας
και εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων.
Τέλος, η Τράπεζα δίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα ήθους
και διαφάνειας και ρυθμίζει με σαφήνεια ζητήματα όπως η
προστασία των προσωπικών δεδομένων, η απαγόρευση
αποδοχής δώρων, στο πλαίσιο της ασκήσεως των υπηρεσιακών
καθηκόντων των Στελεχών και Υπαλλήλων της, καθώς και
θέματα συγκρούσεως συμφερόντων κατά τη διενέργεια των
συναλλαγών, μέσωΠράξεων Γενικής Διευθύνσεως και του
ΟργανισμούΠροσωπικού.
ΕνδιαφερόμεναΜέρη
(Stakeholders)
ΗΤράπεζααναγνωρίζειως ενδιαφερόμεναμέρη ταφυσικάή/και
νομικάπρόσωπαπου, άμεσαήέμμεσα, συνδέονται και επηρεάζουν
ή επηρεάζονται από τιςαποφάσειςκαι τηλειτουργία της.
Μέσα από μία σειρά εσωτερικών συναντήσεων και με
βάση τη σχετική νομοθεσία και την καθημερινή λειτουργία
της, καθορίσθηκαν τα ενδιαφερόμενα μέρη* όπως αυτά
αναγνωρίζονται από την Τράπεζα, ως κατωτέρω:
ΕπιχειρηματικήΚοινότητα
Εργαζόμενοι
Κράτος και Κανονιστικές Αρχές
ΜέσαΜαζικής Ενημερώσεως**
Μέτοχοι
Πελάτες
Προμηθευτές
Σωματεία - Σύλλογοι και Λοιποί Φορείς
Τοπικές Κοινότητες
* Τα ενδιαφερόμεναμέρη, αναφέρονται με αλφαβητικήσειρά
καθόσονη Τράπεζα, τα εξετάζει και τακατηγοριοποιεί, ανά τακτά
διαστήματα, κατάπροτεραιότητακαι ανάλογαμε τις ανάγκες της
αγοράς, της κοινωνίας ή του εν γένει περιβάλλοντος λειτουργίας της.
** Η Τράπεζα αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τωνΜέσων
Μαζικής Ενημερώσεως στην πληροφόρηση και διαμόρφωση
της κοινής γνώμης και τηρεί προς αυτά στάση ειλικρινούς
εικόνας για τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές της
επιδόσεις.
Διάλογος και Συνεργασία
στην Πράξη
Η Τράπεζα επιδιώκει τον συνεχή διάλογο και τη συνεργασία με
τα ενδιαφερόμεναμέρη, για να κατανοεί και να ανταποκρίνεται,
στο μέτρο του δυνατού, στις προσδοκίες, στις ανάγκες, στους
προβληματισμούς, καθώς και στα αιτήματά τους.
Οπίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει τις δεσμεύσεις και την
ανταπόκριση της Τραπέζης σε προσδοκίες των ενδιαφερομένων
μερών. Οι δεσμεύσεις αυτές και οι αντίστοιχες ενέργειες
προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία, την καθημερινή
λειτουργία της και εναύσματαπου λαμβάνονται από τη διάδραση
με ενδιαφερόμενα μέρη (όπου αυτό είναι εφικτό). Επιπλέον, ο
παρών Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελεί
ακόμη ένα μέσο ανταποκρίσεως της Τραπέζης στα θέματαπου
απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη.
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
13
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...88
Powered by FlippingBook