Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 12

Μακροπρόθεσμη Πολιτική,
Δεσμεύσεις και Προτεραιότητες
Οι κατωτέρω δεσμεύσεις αποτυπώνουν το περιεχόμενο της
εταιρικής υπευθυνότητας της AlphaBank:
Προτεραιότητα στην
εξυπηρέτηση Πελατών
και την παροχή
σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες τους και της αγοράς εν γένει.
Διασφάλιση της ικανοποιήσεως των
Εργαζομένων
της, μέσω
ενός σύγχρονου συστήματος αμοιβών, συνθηκών εργασίας,
ισότητας ευκαιριών εξελίξεως και αποφυγής διακρίσεων.
Συμμετοχή, συνεισφορά και ενίσχυση της
κοινωνικής
και
πολιτιστικής
ζωής της χώρας.
Διαρκής ανάπτυξη και ενίσχυση της υπάρχουσας
περιβαλλοντικής πολιτικής
, μέσω της παροχής “πράσινων
προϊόντων” καθώς και της εφαρμογής πολιτικών που στοχεύουν
στημείωση της καταναλώσεως ενέργειας, νερού και εν γένει του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τραπέζης.
Η τήρηση τωναρχών εταιρικής υπευθυνότητας και λειτουργίας
της Τραπέζης, ελέγχεται ετησίως από τηΔιοίκησηκαι τις αρμόδιες
Διευθύνσεις της Τραπέζης, ενώοι Εργαζόμενοι εφαρμόζουν τον
ΚώδικαΔεοντολογίας και τονκώδικαΕταιρικήςΔιακυβερνήσεως
οι οποίοι περιλαμβάνουν τις αξίες, τις κατευθύνσεις και τις
απαιτήσεις της Τραπέζης σε επίπεδουπευθυνότητας και
επαγγελματικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, η Τράπεζασέβεται
τους νόμους και λαμβάνει υπ’ όψιν της, τις θεμελιώδεις αρχές
τηςΟικουμενικήςΔιακηρύξεως τωνΑνθρωπίνωνΔικαιωμάτων
και των Συμβάσεων τηςΔιεθνούςΟργανώσεως Εργασίας.Με
τησυμμετοχή της δε, στηνπρωτοβουλία τουΟργανισμού των
ΗνωμένωνΕθνών (UNEP-FI) για τηνπροώθηση της αειφόρου
αναπτύξεως από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς,
συμμετέχει ενεργάστηνπροώθηση τωνσχετικώναρχώνστις
χρηματοπιστωτικές της δραστηριότητες.
Εταιρική Διακυβέρνηση
Η απαρέγκλιτη εφαρμογή των αρχών Εταιρικής
Διακυβερνήσεως, όπως αυτές ορίζονται στους νόμους και στους
λοιπούς ευρέως αναγνωρισμένους κώδικες και εθελοντικούς
κανόνες, αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας της Alpha
Bank. Οι αρχές αυτές καθορίζουν τον τρόπο διοικήσεως,
λειτουργίας και ελέγχου της Τραπέζης και διασφαλίζουν τα
συμφέροντα τόσο τωνΜετόχων της, όσο και των λοιπών
ενδιαφερομένων μερών της, καθώς και τη διαφάνεια στις
λειτουργίες της.
ΗAlphaBank υιοθέτησε και εφαρμόζει ήδη από το 1994
τις αρχές της Εταιρικής Διακυβερνήσεως, επιδιώκοντας τη
διαφάνεια στην επικοινωνία με τουςΜετόχους της και την
άμεση και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Σε
αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει τον διαχωρισμό
των καθηκόντων τουΠροέδρου από εκείνα τουΔιευθύνοντος
Συμβούλου, την ανεξαρτησία της πλειοψηφίας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, έχει συστήσει ΔιεύθυνσηΚανονιστικής
Συμμορφώσεως και έχει θεσπίσει Κώδικα Εταιρικής
Διακυβερνήσεως και ΚώδικαΔεοντολογίας με σκοπό να
προωθήσει ταπρότυπαπου επιβάλλει η σύγχρονη διακυβέρνηση
των εταιριών και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των
κανόνων για τον Εσωτερικό Έλεγχο.
HΔιοίκηση της Τραπέζης ασκείται από τοΔιοικητικό Συμβούλιο,
τονΠρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Γενικούς
Διευθυντές, τους Εντεταλμένους Γενικούς Διευθυντές,
την Εκτελεστική Επιτροπή και το Συμβούλιο Εργασιών. Ο
Πρόεδρος ασκεί τη γενική εποπτεία τουΟμίλου και τη γενική,
διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία της Τραπέζης. Ο
Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τη διοίκηση, τη διαχείριση και
την εκπροσώπηση της Τραπέζης. Εποπτεύει, συντονίζει και
κατευθύνει την Τράπεζα και τον Όμιλο. Η Εκτελεστική Επιτροπή
είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Τραπέζης. Συνέρχεται
τουλάχιστον μίαφορά την εβδομάδα υπό την προεδρία του
Προέδρου τουΔιοικητικού Συμβουλίου ή τουΔιευθύνοντος
Συμβούλου. Συμμετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές και ο Γραμματεύς
της Επιτροπής. Κατάπερίπτωση συμμετέχουν και άλλα Στελέχη
ήΜέλη των Διοικήσεων Εταιριών τουΟμίλου, αναλόγως των
θεμάτων που συζητούνται. Η Εκτελεστική Επιτροπήπροβαίνει
σε επισκόπηση της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας και
των εξελίξεων της αγοράς και εξετάζει θέματα επιχειρησιακού
σχεδιασμού και πολιτικής. Επιπλέον η Επιτροπήμελετά θέματα
που αφορούν στην ανάπτυξη τουΟμίλου ενώ εισηγείται
τονΚανονισμόΛειτουργίας της Τραπέζης καθώς και τον
προϋπολογισμό και ισολογισμό κάθε Τομέα. Τέλος, εισηγείται την
Η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία της από την ίδρυσή
της έως σήμερα. Πρωταρχικός στόχος της Τραπέζης είναι η αξιοπιστία, η συνέπεια και η ταχύτητα στην
τραπεζική εξυπηρέτηση. Η συνεχής ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του επιπέδου των προϊόντων και
των υπηρεσιών που προσφέρει καθώς και η σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των τραπεζικών
αναγκών των Πελατών της, αποτελούν καθημερινό μέλημα για την Alpha Bank.
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
12
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...88
Powered by FlippingBook